تعبیر خواب

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟

1
تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟ تعبیر خواب گاز گرفتن سگ : سـگ در خوابها به تعبیر بسیاری معبران بیشتر به دشمن و زیان تعبیر میشود و گاز گرفتن سـگ , حمله دشمن به بیننده خواب. ما در این بخش تعبیر خواب حمله سگ را آماده کردایم. سگ‌ها نقش‌های مختلفی را ...

تعبیر بوسیدن در خواب

0
تعبیر بوسیدن در خواب

تعبیر بوسیدن در خواب تعبیر خواب بوسیدن : بوسیـدن به تعبیر بسیاری از معبران خوب تعبیر میشود و بیشتر به سود و منفعت تعبیر میشود و جای نگرانی برای بیننده خواب وجود ندارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب بوسه را آماده کردایم. در زندگی بوسیدن برای ...

تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

0
تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب تعبیر خواب عمو و دایی : دیدن عمو در خواب به تعبیر معبران فرق دارد و بستگی به نوع خواب دارد, که فرد در خواب عموی خود را چگونه میبیند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب عمو را آماده ...

تعبیر دیدن سیر در خواب

0
تعبیر دیدن سیر در خواب

تعبیر دیدن سیر در خواب تعبیر خواب سیر : درست است که سـیر خواص بسیاری دارد, اما معبران دیدن آن را در خواب خوب نمیدانند, و سیر را به گرفتاری و مشکلات تعبیر میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خـواب سیـر را آماده کردایم. تعبیر خواب سیر به ...

تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

0
تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

تعبیر شنیدن موسیقی در خواب تعبیر خواب موسیقی : معبران برای موسـیقی و سرود تعابیر متفاوتی دارند و بیشتر به احساسات فرد مربوط است. تعـبیر خواب موسیقـی بستگی به نوع خواب تغییر میکند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبـیر خواب موسـیقی را آماده کردایم. موسیقی را هنر بیان احساسات ...

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

0
تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب تعبیر خواب بالش : خوابهایی هستند که فرد در آن بالشت و لحاف خود را در آن میبیند . معبران تعابیر جالبی برای بالشت دارند. بالـش یا بالشت وسیله‌ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا ...

تعبیر دیدن کنه در خواب

0
تعبیر دیدن کنه در خواب

تعبیر دیدن کنه در خواب تعبیر خواب کنه : کـنه موجودی است که به میزبان میچسبد و از خون آن استفاده میکند تا زندگی کند. برعکس بیداری دیدن کنه در خواب بد تعبیر نشده است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعـبیر خواب کنـه را آماده کردایم. در باور ...

تعبیر دیدن انگشتر در خواب

0
تعبیر دیدن انگشتر در خواب

تعبیر دیدن انگشتر در خواب تعبیر خواب انگشتر : به تعبیر بسیاری از معبران دیدن انگشتر در خواب بد نیست. تعبیر خواب طلا و گوشواره با انگشتر متفاوت است. انگشتر که به انگشت می‌شود یکی از نمادین‌ترین جواهر آلات است زیرا بعضی از انگشترها حلقه ازدواج هستند و بعضی از انگشترها ...

تعبیر دیدن توله سگ در خواب

0
تعبیر دیدن توله سگ در خواب

تعبیر دیدن توله سگ در خواب تعبیر خواب توله سگ : معبران برای تعبیر خواب سـگ تعابیر مختلفی دارند. که در این تعبیرها تعبیر دیدن سـگ و توله سـگ در خواب متفاوت است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب توله سـگ را آماده کردایم. تعبیر خواب توله ...

تعبیر دیدن چهره در خواب

0
تعبیر دیدن چهره در خواب

تعبیر دیدن چهره در خواب تعبیر خواب چهره : در زندگی روزمره با دیدن چهره افراد تقریبا میتوان به حالت فرد پی برد, که خوشحال است یا ناراحت , سرحال است یا مریض, از این رو معبیران تعبیر خواب چـهره را به تغییر و تحولات زندگی شخص در بیداری تعبیر میکنند. ...