تعبیر خواب

تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟

تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟ تعبیر خواب عطر و دیدن بوییدن و خریدن و هدیه دادن عطر در خواب و عطر گرفتن و دادن به مرده را به شکل های مختلف در خواب از دیدگاه تعبیبر کنندگان خواب مشهور ودنیا چون ابن سیرین و از دیدگاه معبران اسلامی را در ...

تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟

0
تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟

تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟ تعبیر خواب گوزن و دیدن گوزن شاخ دار و سفید و قهوه ای و خوردن گوشت گوزن و شکار کردن و کشتن گوزن ... از دیدگاه بزرگان تعبیر کننده خواب را در سایت حرف تازه میخوانید یوسف پیامبر: دیدن گوزن و بز کوهی و نخجیر ...

تعبیر دیدن زنده به گور شدن و زنده به گور کردن در خواب

0
تعبیر دیدن زنده به گور شدن و زنده به گور کردن در خواب

تعبیر دیدن زنده به گوری و زنده به گور شدن در خواب تعبیر خواب زنده به گور و زنده به گور کردن و زنده به گور شدن دختر و پسر و اعضای خانواده و یا از قبر زنده بیرون آمدن را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور دنیا و در کتاب سرزمین ...

تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

0
تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب تعبیر خواب پاکت نامه و دیدن صندوق پست و پاکت هدیه و پاکت نامه خالی و گرفتن پاکت از مرده دیدن پاکت نامه عروسی و عزا و بسته در خواب را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور در سایت حرف تازه ...

تعبیر دیدن دمپایی و نعلین در خواب

0
تعبیر دیدن دمپایی و نعلین در خواب

تعبیر دیدن دمپایی و نعلین در خواب تعبیر خواب دمپایی و نعلین را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور در حالت های دمپایی لا انگشتی و لنگه دمپایی و تا به تا و پاره و گم کردن و یا خریدن را در سایت حرف تازه میخوانید بطور کلی دمپایی نشان دهنده احساس ناامنی ...

تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

0
تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب تعبیر خواب نامه از نوع نامه از طرف خدا و نامه اعمال و نامه عاشقانه و نامه قدیمی و ناخوانا و ...را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور میخوانید نامه و دادن پیام البته در ...

تعبیر دیدن قفل در خواب

1
تعبیر دیدن قفل در خواب

تعبیر دیدن قفل در خواب تعبیر خواب قفل را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب دنیا و مشهور از قبیل این سیرین و یوسف پیامبر و مطیعی تهرانی در حالت های مختلف چون در خانه را قفل کردن و یا برعکس قفل در خانه را باز ...

تعبیر دیدن شکوفه و شکوفه زدن درختان در خواب

0
تعبیر دیدن شکوفه و شکوفه زدن درختان در خواب

تعبیر دیدن شکوفه و شکوفه زدن درختان در خواب تعبیر خواب شکوفه درخت از انواع مختلف مانند شکوفه درخت گیلاس و یا شکوفه درخت سیب و شکفه های بهاری را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب معروف دنیا میخوانید بطور کلی دیدن شکوفه گلها و درختان ...

تعبیر دیدن ملخ در خواب

0
تعبیر دیدن ملخ در خواب

تعبیر دیدن ملخ در خواب تعبیر خواب ملخ را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور دنیا در حالت های مختلف را مشاهده کنید بطور کلی ما ملخ را نماد آفات نباتی میدانیم و در خواب نیز چه یک ملخ و یا ملخهای زیاد نشان از ...