تعبیر خواب

تعبیر دیدن عدد و رقم و تعداد در خواب

0
تعبیر دیدن عدد و رقم و تعداد در خواب

تعبیر دیدن عدد و رقم و تعداد در خواب تعبیر خواب عدد و رقم و ارقام و تعداد را از دیدگاه ابراهیم کرمانی، ابن سیرین و آنلی بیتون و دیگر نعبران خواب مشهور در انواع خواب دیدن اعداد صفر و یک و دو و سه تا هزار و دیدن تعداد و ...

تعبیر دیدن ترب و تربچه در خواب

0
تعبیر دیدن ترب و تربچه در خواب

تعبیر دیدن ترب و تربچه در خواب تعبیر خواب ترب و تربچه سفید و سیاه و قرمز و تربچه قرمز و سفید و تعبیر خوردن و کاشتن و چیدن ترب و تربچه در خواب و ترب و تعببر تربچه گرفتن از دیگران را در مجله حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب ...

تعبیر دیدن دامن در خواب

1
تعبیر دیدن دامن در خواب

تعبیر دیدن دامن در خواب تعبیر خواب دامن در انواع دامن چین دار و بدون چین و ساده و گلدار و دامن بلند و دامن کوتاه و دامن رنگی و مشکی و سبز و سفید و دامن سوخته و کثیف و پاره و پوشیدن دامن و دوختن دامن را از دیدگاه ...

تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟ تعبیر خواب زرشک در حالت های مختلفی چون چیدن زرشک و بوته زرشک و زرشک تازه و خشک و خوردن و پختن زرشک و خرید و فروش و هدیه دادن و گرفتن زرشک را از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و یدسف پیامبر و ...

تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی کردن با مرده

0
تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی کردن با مرده

تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی کردن با مرده تعبیر خواب بوسیدن مرده و بوسه دادن به مرده را در مقاله از مجله حرف تازه در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر کنندگان مشهور چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و معبران غربی میخوانید بطور کلی بوسیدن مرده و یا روبوسی کردن ...

تعبیر دیدن شال و روسری در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن شال و روسری در خواب چیست؟

تعبیر دیدن شال و روسری در خواب چیست؟ تعبیر خواب شال و روسری و چارقد را در این مقاله در حالت های شال سبز و صورتی و شال گردن و بافتن شال و پشمی و شال نخی از دیدگاه مختلف و معبران بزرگی مطیعی تهرانی و ابن سیرین و امام صادق ...

تعبیر دیدن شمشیر و خنجر در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن شمشیر و خنجر در خواب چیست؟

تعبیر دیدن شمشیر و خنجر در خواب چیست؟ تعبیر خواب شمشیر و خنجر و دیدن شمیر دو لبه و نیام شمشیر و زخم شمشیر و جنگیدن با شمشیر و شمشیر شکسته و گرفتن شمشیر از مرده و شمسب ذوالفقار و دیگر حالت ها را از دیاه ابن سیرین و امام صادق ...

تعبیر خواب سیرابی پخته و خام و نپخته

0
تعبیر خواب سیرابی پخته و خام و نپخته

تعبیر خواب سیرابی پخته و خام و نپخته تعبیر خواب سیرابی از دیدگاه ابن سیرین و امام صادق ع و مطیعی تهرانی و معبران غربی و اسلامی و کرمانی و یوسف پیامبر از دیدگاه های مختلف و در حالت های خوردن سیرابی و خرید و فروش سیرابی و پاک کردن سیرابی ...

تعبیر دیدن روح و ارواح در خواب

0
تعبیر دیدن روح و ارواح در خواب

تعبیر دیدن روح و ارواح در خواب تعبیر خواب روح و ارواح و دیدن روح خود و یا ارواح خبیسه و روح بچه و ارواح مرده ها و اموات آشنایان و پدر و مادر و اعضای خانواده و تسخیر شدن توسط روح خبیس و دیگر حالت های مختلف را از دیدگاه ...

تعبیر خواب چکمه و پوتین نظامی و بوت

1
تعبیر خواب چکمه و پوتین نظامی و بوت

تعبیر خواب چکمه و پوتین نظامی و بوت تعبیر خواب چکمه و پوتین و گیوه و بوت را در این مقاله در حالت های مختلف چکمه گلی ، پاره شدن چکمه، خریدن و چکمه نو و تعبیر دیدن چکمه در زمستان و تابستان و ..... از دیدگاه معبران اسلامی و غربی ...