تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

2

تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

تعبیر خواب نامه از نوع نامه از طرف خدا و نامه اعمال و نامه عاشقانه و نامه قدیمی و ناخوانا و …را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور میخوانید

نامه و دادن پیام البته در قدیم باب بوده و راه ارتباطی بین مردم که از حال هم جویا شوند و یا خبری را اطلاع رسانی کنند
اما امروزه با شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی نوشتن نامه منسوخ شده و البته به جز نامه نگاری های اداری که همچنان مانند صد سال پیش پابرجاست.

تعبیر خواب نامه

امام صادق ع میفرماید: اگر متن نامه خوب بود خیر است و حاجاتتان براورده میشود و اگر متن نامه بد بود معنای خوبی ندارد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن حرف های خوبی و خبر خوشی نوشته، نشانگر راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر نوشته های بدی باشد، نشانگر ترس و بیم و خطر است.

اگر خواب ببینید نامه ای می نویسید ، علامت آن است که به کسی حسادت می ورزید که برتری او را نسبت به خود قبول دارید .

نامه دادن شخص بزرگ و زاهد و پرهیزکار در خواب، نشانه پند و نصیحت است

محد العنبری: اگر کسی در خواب ببیند که نامهای به دست او رسیده است که در آن مژدهای خوشحال کننده وجود دارد، دلیلی بر عاقبت به خیری او یا عطای مال و زن و فرزند و روزی نیک میباشد.

سرزمین رویاها: یک نامه دریافت می کنید : پول بدست می آورید
از همسرتان یک نامه دریافت می کنید : شکست و ناکامی برای مخالفانتان از معشوقتان
دریافت نامه : نامزدی
دریافت نامه از دوست : درآمد شما بسیار خوب خواهد بود.
دریافت نامه ای از طرف فرزند : امنیت مالی
دریافت نامه ای از طرف اعضاء فامیل : از خطر فعلی خواهید جهید .
دریافت نامه ای از طرف یکی از طرفداران : یک ازدواج پرمنفعت
دریافت نامه مربوط به کار : در هر کاری احتیاط کنید .
دیدن نامه محتوی پول : امیدهایتان برآورده می شوند .
به مردی که برای قانون کار می کند نامه میدهید : بدشانسی
خواندن نامه جالب : آسایش برای یک مدت طولانی
تمبر و مهر زدن یک نامه: در کارهایتان به موفقیت می رسید .
یک نامه مربوط به کار را مچاله می کنید : موانع غیرقابل عبور بر سر راهتان پدیدار می شود .
پست کردن نامه : خبرهای بسیار جالب و خوشایند
دیگران نامه شما را می خوانند : احتیاط کنید فریب نخورید
یک بخشنامه : پیشرفت در کار
ارسال یک نامه : مراقب باشید رازهایتان فاش نشود .
ارسال نامه برای همسرتان: شادی بزرگ
نامه به معشوقتان : ازدواج
نامه به بچه ها : آینده ای شاد و پراز لذت خواهید داشت.
نامه به بستگان: مشاجره در فامیل
نامه به دوست : بر مخالفان خود غلبه خواهید کرد و به یک سفر بسیار طولانی خواهید رفت .
ارسال نامه اداری : گرفتاری و دردسر
نوشتن نامه عاشقانه : شادی بزرگ
خواندن یک نامه عاشقانه : خبرهای خوش
دیدن نامه عاشقانه زیاد : راستی و صداقت یکی از خصایص عالی است که نباید فراموش شود
پاره کردن نامه های عاشقانه : ناکامی و یک رقیب عشق شما را از چنگالتان در می آورد .

تعبیر خواب نامه از معشوق

لیلا برایت میگوید: دیدن نامه عاشقانه در خواب، خوب نیست و حکایت از شنیدن اخبار بد است. دیدن نامه با نوشته غمگین در خواب به معنای اتفاقات ناگوار و تلخ در راه است.

تعبیر دیدن نوشتن نامه عاشقانه

دیدن نوشتن نامه عاشقانه در خواب، به این معناست که عاشق خواهید شد و به فردی دل میبندید
اگر نامه ای عاشقانه بر کاغذی سبز یا رنگارنگ به دستتان برسد ،نشانه آن است که نومیدی بر شما چیره می شود ،نامه با جوهر آبی نوشته شده باشد نشانه آینده درخشان است.

تعبیر خواب نامه

تعبیر خواب نامه از دیدگاه محمد بن سیرین

دیدن نامه سر به مهر و معر و موم شده، دلیل است سخنی پوشیده و رازی را میشنوید
اگر نامه را گشاده و باز شده ببیند، یعنی سخنی فاش شنود.

لوک اویتنهاو می گوید : دریافت کردن نامه : به معنای ثروت است
خواندن نامه : ازدواج در راه است
نوشتن نامه : خبرهای جالب میشنوید
پیدا کردن نامه : کارهای اداری برایتان پیش خواهد آمد
گم کردن نامه : اخبار بدی میشنوید
سوزاندن نامه : سبکسری
گشودن نامه : مراقب دزدها باشید

تعبیر خواب نامه مهر و موم

ابراهیم کرمانی: اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد.
اگر بیند که نامه را بگشاد، به این معنا است بی غم شود.
اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی که بیننده خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید

اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید، به معنای دیدن دوست و رفتن مهمانی و از این قبیل لحظات شاد است
چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد.

تعبیر خواب نامه

تعبیر نامه اداری

اگر دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره ای از کارهایتان باز می شود و چنان چه غمگین باشید مشکلی برایتان پیش می آید.

اگر در دستگاه دولتی نامه نگاری می کرد، به سود و منفعت از آن دستگاه می رسد.

آنلی بیتون: اگر در خواب نامه ای سفارشی دریافت کنید ، نشانه آن است که اختلاف بر سر مسایل مادی ، به هم خوردن دوستی های قدیمی

تعبیر خواب نامه سفارشی

اگر دختری خواب ببیند نامه ای سفارشی دریافت می کند ،علامت آن است که به او کاری پیشنهاد می شود و در مقابل گرفتن درآمد کافی ، تن به کارهایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد .

تعبیر خواب نامه بی نام و نشان

اگر در خواب ببینید نامه ای بی نام و نشان دریافت کرده اید ،علامت آن است که از جایی نامعلوم به شما آسیب می رسد .

تعبیر دیدن گرفتن و دریافت نامه

اگر در خواب ببینید نامه ای که به دستتان رسیده حکایت از اخباری نامطلوب دارد ، نشانه آن است که به بیماری دچار خواهید شد .
اما اگر نامه از اخباری نویدبخش حکایت کند ، علامت آن است، که به خاطر نعمات و رفاهی که در زندگیتان وجود دارد که باید سپاسگذار باشید .

اگر کسی در خواب دید برایش نامه ای رسیده است،خبر خوشی دریافت خواهد کرد
اگر نامه می نوشت، از سرنوشت مسافری که دیر آمده، نگران است.

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

  1. پرستو گفت:

    سلام
    خواب دیدم روی کاغذ فکر کنم آدرس بود نوشته بودم گم‌ کردم خیلی هم دنبالش گشتم پیدا نکردم تعبیرش چیه؟

  2. حشمت گفت:

    با سلام، خواب دیدم در مجلسی نشستم که معشوقم آنجا کنفرانس داره. روی یه کاغذ اسم و فامیلیش به فارسی و لاتین نوشته شده بود. من کاغذ رو برداشتم و خوندم و پیش خودم نگه داشتم. ممنون میشم اگر تعبیر بفرمایید.

نظرات