تعبیر دیدن ناخن در خواب

0

تعبیر دیدن ناخن در خواب

تعبیر خواب ناخن : دیدن ناخن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران قدرت و توانای است چه از نظر جسمی و برخی نیز گویند از نظر مال و اموال است. چون در بیداری ناخن‌ها هنگامیکه در شرایط ایده‌آل باشند بسیار جذاب هستند. جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز بعهده دارند از جمله کمک به بلند کردن اجسام با ایجاد تکیه‌گاه برای بافت انگشتان یا دست کاری اجسام. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب ناخن را آماده کردایم.

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: قدرت و توانایی , قدر و منزلت انسان , شجاعت و دلیری , فرزند , سود و منفعت

تعبیر خواب ناخن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد، اگر ببینی ناخن خود را با قیچی یا ناخنگیر گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کوتاه کردن مو , تعبیر خواب گوش , تعبیر خواب لب , تعبیر خواب شکستن دندان در خواب

تعبیر خواب ناخن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیردیدن ناخن توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.
اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یـعـنـی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یـعـنـی دچار مصیبت خواهی شد.
اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

در کتاب سرزمین رویاها برای ناخن اینگونه آمده است که:

ناخنهایتان میبرید: مشاجره
دیگران ناخنهای شما را میبرید: سرافکندگی و بی آبرویی برا فامیل
یک مرد ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است: علامت شانس و موفقیت در کارهایش
یک زن ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است: علامت یک عشق پرسعادت
ناخنهای بی نهایت بلند یک زن: علامت پول فراوان
ناخن شما بسیار کوتاه است: شما پول از دست میدهید.

نظرات