جملات شاخ انگلیسی + عکس نوشته شاخ برای بیو

0

در این پست می توانید متن های شاخ و خاص و جملات شاخ انگلیسی و عکس نوشته شاخ برای بیو و متن جذاب انگلیسی و جملات ناب برای بیو و جملات انگلیسی و جالب و متن جالب و خاص و عکس نوشته شاخ انگلیسی برای بیو را مشاهده کنید.

 جملات شاخ انگلیسی

جملات شاخ انگلیسی

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.

بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

جملات شاخ انگلیسی

For a goat like you all the grass are sweet

واسه بزی مثه تو،همه علفا شیرینه

جملات شاخ انگلیسی

For a goat like you all the grass are sweet

واسه بزی مثه تو،همه علفا شیرینه

عکس نوشته تیکه دار

Life is short
Appreciate each day like it was your last

زندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

جملات شاخ انگلیسی

bᎬ humbᏞᎬ
buᏆ
ᏞᎬᏆ ᏆhᎬm ᏦᏁᎾᎳ ᎳhᎾ ᎽᎾu ᎪᏒᎬ…

فروتن باش اما…
بذار بدونن ڪے هستی

جملات شاخ انگلیسی

We live in the era of smart phones and stupid people

ما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

متن جذاب انگلیسی

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are same

مردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

جملات شاخ انگلیسی

Laugh with many,don’t trust any.

با خیلیا بخند اما به هیچکدوم اعتماد نکن

***

Time is The best teacher, but unfortunately it kills all of its students
زمان بهترین معلم است
اما متاسفانه همه شاگردانش را می کشد.

جملات شاخ انگلیسی

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standards

اونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

عکس استوری جملات شاخ انگلیسی

Be careful what you tell people, a friend today could be an enemy tomorrow .

مراقب چیزایی که به آدما میگی باش،
دوستِ امروز میتونه دشمن فردات باشه .

جملات شاخ انگلیسی

Laugh with many,don’t trust any.

با خیلیا بخند اما به هیچکدوم اعتماد نکن

***

Don’t play with me! Because I know I can play better than you

با من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

جملات شاخ انگلیسی

When they take you for granted,
Silence will be the best conversation,
And absence will be the best presence.

وقتی قدرتو نمیدونن،
سکوت میشه بهترین حرف،
و نبودن میشه بهترین حضور.

نظرات