تعبیر خواب ارتش به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره ارتـش و تعبیر خواب دیدن ارتش و تعـبیر خواب رفتن به ارتـش و تعبیر خواب ارتـش و تعبیر خواب درباره جنگ و تعبیر خواب ارتش خودی و تعبیر ارتش در حال جنگ را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ارتش

تعبیر خواب ارتش

دیدن ارتش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود.

عبیر خواب ارتش درکتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

ارتش کشور خودتان : سودهای کوچک مالی
یک ارتش در حال جنگ : خیانت و رنج
خواب یک ارتش : نزاع در خانواده
ارتش هاي‌ متعدد از کشور های مختلف: پول وشادی

تعبیر خواب ارتش

جابر مغربی می‌گوید

اگر ببینی لشکر اسلام سرزمین کفر را غارت کرده است به این معناست که کفار به مصیبت دچار خواهند شد اما اگر ببینی لشکر کفر سرزمین اسلام را غارت کرده است نشانگر این است که اسلام دچار اندوه می‌شود.

تعبیر خواب ارتش

تعبیر خواب ارتش به روایت محمد بن سیرین

گر بیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند، دلیل قوت اهل آن موضع بود.
اگر کسی خود را در خواب در سلک لشکریان دید، در راه خدا جهاد می کند
اگر دید لشکریانی به سرزمینی زیان رساندند، احتمال خصومت بین افراد زیاد است یا بلایی همچون سیل آن سرزمین را تهدید می کند.

تعبیر خواب ارتش

تعبیر خواب ارتش به روایت لیلا برایت

لیلا برایت می گوید:

دیدن ارتش در خواب، نشانه نگرانى شما مى باشد.
براى زنها علاقه داشتن به روابط جنسى است.
ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ مى باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالى مى باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در محل لشکر اذان می‌گویی تعبیرش بد است.

تعبیر خواب ارتش به روایت امام صادق (ع)

دیدن لشگر درخواب بر پنج وجه است.
ملخ.
سیل.
باد (بلا).
خصومت و دشمنی.
محنت و رنج.

تعبیر خواب ارتش

تعبیر خواب محوطه پادگان

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب خودرا در حیاط پادگان دیدید، نشانه‌ي ان است در یکی از کارهایتان دچار شک می شوید.

تعبیر خواب ارتش

کارل گوستاو یونگ:‌

دیدن ارتش در خواب سمبلی از نیروی قدرتمندی است که خلاف جهت شما کار می‌کند. شما ممکن است حس کنید که تعدادشان از شما بیشتر است، زورشان بیشتر است یا تحت فشار هستید و قادر نیستید با این موقعیت سروکار داشته باشید.

خواب دیدن اینکه به ارتش پیوسته اید بیانگر این است که حس می‌کنید، مافوق و ارشد هستید (حس برتری در مورد خودتان دارید). شما حس می‌کنید که هیچ کسی برای شما مناسب نیست.

دیدن ارتش در خوابتان بیانگر اختیارات سفت و سخت و سرکوب احساسی است. شاید نیاز دارید که نظم و قدرت بیشتری داشته باشید.

اگر شما به ارتش خدمت کرده اید، پس این خواب ممکن است بیانگر تجارب و خاطرات زندگی واقعی شما باشد.

نظرات