تعبیر دیدن غرق شدن در خواب

0

تعبیر دیدن غرق شدن در خواب

تعبیر خواب غرق شدن : شنا کردن همیشه با ترس از غرق شدن همراه است. به تعبیر بسیاری از معبران غرق شدن در خواب بد نیست و برای بیننده خواب زیاد بد نیست بهتر اینکه نجات پیدا کند.

تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن حضرت امام جعفر صادق(ع)

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
مال بسیار, بخت واقبال درکارها , صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب , منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.
اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

تعبیر خواب غرق شدن جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر فردی در خواب ببیند غرق شده و بمیرد دلیل بر این است که در شغل دنیا غرق می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آب را فرو می برد و آن را بالا می آورد دلیل بر این است که کار دنیا را که بدست آورده بگذارد و راه آخرت را برای خود برمی گزیند.
اگر فردی در خواب ببیند ملک و یا حیوانی که متعلق به او است غرق شده دلیل بر این است که از کاری فرو ماند و عاقبت از آن کار رهایی می یابد.

تعبیر خواب غرق شدن لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو مي گويد: در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ
غرق شدن : يک خوشبختي بزرگ را از دست ميدهيد ، يا ازدواجي بد خواهيد داشت
شاهد غرق شدن کسي بودن : سود
غرق شدن در دريا : بدبختي که به دست خود موجب شده ايم

تعبیر خواب غرق شدن آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت .
اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .
اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد

نظرات