متن درباره عشق واقعی + عکس نوشته عشق ناب

0

د راین پست می توانید متن های زیبا درباره عشق قدیمی و متن زیبا درباره عشق ناب و متن درباره عشق واقعی و عکس نوشته عشق ناب و عکس استوری عاشقانه و عکس نوشته درباره عشق و متن کوتاه درباره عشق خالصانه را مشاهده کنید.

متن دباره عشق واقعی

متن درباره عشق واقعی

عشق واقعی بهترین چیز در جهان است.
ویلیام گلدمن

***

اگر در کنار کسی تمام تلخی هایت را بقچه کردی و دور ریختی بدان که او عشق واقعی است.

متن دباره عشق واقعی

عشق حقیقی، این نیست که چطور می بخشی؛ اینه که چطور فراموش میکنی
این نیست که چی می بینی؛ اینه که چی حس میکنی
این نیست که چی می شنوی؛ اینه که چی برداشت میکنی
و این نیست که چطور بیخیال میشی؛ اینه که چطور بیخیال نمیشی!

متن دباره عشق واقعی

وقتی کسی که تو را رنج می دهد
دوست داری
و تنها به زمانی که باعث لبخند تو می شود
فکر می کنی
بدان که عشق تو واقعی است.

متن عاشقانه

عشق واقعی رابطه ای دو طرفه است. زمانی که هر دو طرف از سر تمنا بمانند و دل و دین در گرو عشق هم گذارند.

متن دباره عشق واقعی

اگر عشق حقیقی نادر باشد، دوستی حقیقی نادرتر است!
“جین دو لَفونتین”

متن دباره عشق واقعی

برای عشق واقعی هیچ زمان و مکانی وجود ندارد
این اتفاق به طور تصادفی
در ضربان قلب
در یک لحظه چشم به هم زدن
و خیلی غافلگیرانه اتفاق می افتد.
سارا دسن

متن دباره عشق واقعی

دوست داشتن ثابت کردن می خواهد. هر گاه به معشوقت ثابت کردی که به پایش خواهی ماند عاشق واقعی هستی.

متن درباره عشق واقعی

عشق، در نهایت پیروز است؛ چه حقیقی باشد، چه دروغ! اگر دروغ باشد، زیباترین دروغی است که تجربه اش می کنیم…
“جان گرین”

***

داستان های عشق واقعی هرگز پایانی ندارند.
ریچارد باخ

متن دباره عشق واقعی

دلم در دست یار است و هوادارش بمانم، چرا که خوب می دانم او تنها مرا دارد، بر عشقش ارج میگذارم، بر همان عشقی که تنها از آن من است.

متن دباره عشق واقعی

عشق واقعی همان چیزی است که شخصیت را شکوه می بخشد، قلب را استوار می کند و وجود را تقدیس می نماید.

عکس نوشته عاشقانه

عشق واقعی این نیست که چگونه ببخشی
بلکه چگونه فراموش کردن است
آنچه که می بینی نیست
بلکه آنچه احساس می کنی است
آنچه گوش می دهی نیست
بلکه آنچه درک می کنی است
و رها کردن نیست
بلکه گرفتن است.

متن دباره عشق واقعی

وقتی کسی که تو را رنج می دهد
دوست داری
و تنها به زمانی که باعث لبخند تو می شود
فکر می کنی
بدان که عشق تو واقعی است.

نظرات