arongroups

تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر

0

تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر

تعبیر خواب گردن در حالت های مختلف مانند بستن گردن، زخم و شکستن و آسیب دیدن گردن و پس گردنی، دستمال گردن و دست در گردن بودن را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه های مختلف و معبرانی چون ابن سیرین و امام صادق و یوسف پیامبر و معبران غربی برای شما همراهان و کاربران عزیز منتشر کردیم

تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر

تعبیر خواب گردن و گلو

بیشتر تعبیرگران خواب دیدن گردن را در حالت های مختلف تفاسیر گوناگونی کردند که ما در ادامه دیدگاه های مختلف را با هم مرور میکنیم
در مطالب قبلی تعبیر خواب گردنبند و طوق و تعبیر خواب زیورآلات را بیان کردیم

حضرت دانیال (ع): این معبر اسلامی دیدن گردن در خواب را به نشانه دینداری و امانت معنا کرده است.

اگر کسی در خواب ببیند که گردنش مثل گردن شیر شده است، به نشانه قوت و نیرو برای صاحب خواب و نیز دینداری و امانت داری وی می باشد.

محد العنبری: گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر میشود؛ از این رو، اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است، ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است، ندارد.
اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی و غبغب وجود دارد، نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده یا در امانتی که به او سپردهاند، خیانت نموده است.

تعبیر خواب مار حلقه زده روی گردن

در صورتی که ببیند، ماری دور گردنش حلقه زده است به نشانه آن است که زکات مالش را نمی دهد.

جابر مغربی اگر کسی در خواب ببیند که به گردنش طناب انداخته اند، به معنای آن است که با خدا و یا مردم عهد و پیمانی بسته، اما انجام آن را به تاخیر انداخته است.

تعبیر خواب گردن از ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که گردنش می لرزد به نشانه آن است که امانت دار نبوده و در انجام این کار کوتاهی می کند.

تعبیر دیدن گردن از امام صادق (ع)

از دیدگاه امام صادق (ع) دیدن گردن در خواب بر ۵ وجه می باشد :

امانت
توانایی
خیانت
اطاعت و فرمانبرداری
بیماری

تعبیر دیدن سیاه شدن گردن در خواب

اگر شخصی ببیند که گردنش سیاه شده است، به معنای آن است که خیانت در امانت می کند.

تعبیر خواب بسته بودن گردن با چوب و غل و زنجیر

ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که در گردنش غُل و زنجیر دارد به نشانه آن است که مسلمانی اش دروغ می باشد و کافر از دنیا خواهد رفت. هر چند برخی تعبیرگران معتقدند، در صورتی که مرد صالح و خوبی این حالت را ببیند که در گردنش غُل دارد، به معنای آن است که از کار دنیوی دست خواهد کشید.

حضرت دانیال (ع): نیز اگر کسی ببیند که در گردن شیطان (ابلیس) غل انداخته است به نشانه آن است که افراد درستکار و دین دار خوشحال و شادمان می شوند.

جابر مغربی: اگر ببینید که در گردنتان زنجیر قرار دارد به نشانه آن است که حق مردم به گردنتان است.
همچنین اگر ببینی طناب بر گردن تو انداخته‌اند، یعنی با مردم یا خداوند عهد و پیمانی داری که در به جا آوردن آن تاخیر می‌کنی.
ابراهیم کرمانی: اگر کسی ببیند بر گردنش بندی از جنس چوب می باشد، به معنای آن است که امانتی به گردن وی است و امانتش را نیز به جا نمی آورد و در صورتی که جنس آن از نقره باشد، یعنی به خاطر زنش گرفتار زحمت و رنج می شود، اگر از طلا باشد، یعنی رنج و زحمتش ناشی از مال و اموال وی است و اگر از مس باشد، به این معنا است که به خاطر تامین مایحتاج زندگی و کسب و کار خود دچار زحمت و رنج می شود.

تعبیر خواب گردن و گلو

تعبیر دیدن بار بردن با گردن

ابن سیرین: دیدن باری بر روی گردن در صورتی که زحمت و رنجی برای وی نداشته باشد را به نشانه طولانی بودن عمر بیننده خواب و نیز درست بودن ایمان و دینش می داند.

همچنین، اگر کسی ببیند که بر روی گردنش بار سنگینی قرار دارد، به نشانه بیمار شدن وی است.

تعبیر خواب پس گردنی

ابن سیرین: اگر در خواب ببینید که شخصی به شما ضربه پس گردنی زد و جای آن ورم کرد، به نشانه آن است که از آن شخص به شما سود و منفعت خواهد رسید.

ابراهیم کرمانی : در صورتی که به شما پس گردنی زدند و از جای آن خون جاری شود، به معنای آن است که  کسی با شما دشمنی دارد و از طرف وی دچار ضرر و زیان می شوید.

تعبیر زخم و آسیب گردن و خونی بودن در خواب

ابراهیم کرمانی: در صورتی که خواب ببینید که گردنتان کوتاه است، به معنای آن است که امانتی که به گردنتان است را به جا می آورید و آن را ادا می کنید.

حضرت دانیال (ع) :اگر کسی ببیند که گردنش ضعیف است، به نشانه آن است که نیرو و قوت وی کم می شود و نیز دین و ایمانش دچار انحراف شده و امانت دار نخواهد بود
ابن سیرین: یعنی اینکه امانت مردم به گردن بیننده خواب است.

دیدن گردن درد در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که گردن درد شده است، بیانگر آن است که امانتی را به گردن می گیرد، اما امانت داری نخواهد کرد.

تعبیر گردن شکسته در خواب

جابر مغربی : اگر ببینید که گردنتان شکسته است به نشانه آن است که به خواسته و حاجت خود می رسید، اما دین داری و ایمان شما دچار اشکال است.
همچنین در صورتی که ببینید که گردنتان کج شده است به نشانه خیانت کردن در امانت می باشد.

تعبیر دیدن دست انداختن در گردن مرده

اسماعیل بن اشعث: در صورتی که کسی در خواب ببیند، دستش را گردن کسی انداخته است، در حالی که نمی داند آن شخص مرده یا زنده می باشد، به نشانه آن است که عمرش طولانی می شود.

جابر مغربی: اگر در خواب ببینید که دست خود را دور گردنتان حلقه کرده اید، پیچانده اید و یا چنبره زده اید به نشانه آن است که عمل خیر انجام می دهید، نماز، حج، جهاد و طاعت خدا را به جا آورده و نیز خیرات می کنید.

تعبیر خواب موی گردن

ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که در پشت گردنش موی زیادی در آمده است، به معنای بدهکار شدن وی است و در صورتی که مو های پشت گردنش را بزند به نشانه آن است که بدهی اش پرداخت می شود.

حالت های مختلف تعبیر خواب گردن

اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید ، نشانه آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانه آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

نظرات