تعبیر دیدن برف در خواب

0

تعبیر دیدن برف در خواب

تعبیر خواب برف : زمستان در خواب ديدن دو حالت دارد. يا به وقت است يا بي وقت. اگر زمستان باشد و شما درخواب ببينيد زمستان فرارسيده و برف بر زمين نشسته و هوا به غايت سرد شده است تعبير خاصي ندارد . ولي اگر در تابستان و فصل گرما ببينيد که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگيني مي بارد باز هم دو حالت دارد. يا در آن سرما احساس آزردگي مي کنيد يا نمي کنيد. اگر احساس سرما نکرديد و در خواب ديديد لباس و کفش مناسبي داريد و سرما و برف در شما هيچ تاثيري نمي گذارد بسيار خوب است زيرا خواب شما خبر مي دهد که از حوادث غم بار آينده مصونيت مي يابيد و بدون گرند و آسيب زندگي را مي گذرانيد ولي اگر احساس سرما کرديد خوابتان مي گويد در آينده گرند مي بينيد و در مقابل شدايد وسيله دفاعي نداريد و آسيب پذير هستيد.

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می كرد، دلیل كه مال بسیار و حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع می كرد، دلیل كه به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

تعبیر خواب برف يوسف نبی عليه السلام 

«ديدن برف عذاب و فتنه بود»

تعبير خواب برف محمد بن سيرين

برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب برف منوچهر مطيعی تهرانی

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در اين حالت انسان غمگين می‌شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف می‌بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بيند.

تعبیر خواب برف ابراهیم کرمانی 

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

نظرات