تعبیر خواب چکمه و پوتین نظامی و بوت

1

تعبیر خواب چکمه و پوتین نظامی و بوت

تعبیر خواب چکمه و پوتین و گیوه و بوت را در این مقاله در حالت های مختلف چکمه گلی ، پاره شدن چکمه، خریدن و چکمه نو و تعبیر دیدن چکمه در زمستان و تابستان و ….. از دیدگاه معبران اسلامی و غربی میخوانید

بطور کلی دیدن چکمه در خواب به نشانه زن قدرتمند و صاحب مال است که شوهرش به واسطه وی در زندگی به پیروزی های بزرگی دست خواهد یافت
همچنین برخی تعبیر کنندگان خواب چکمه را به معنای هیبت و قدرت مرد تعبیر می کنند.

تعبیر خواب چکمه و پوتین

مطیعی تهرانی میگوید: پوشیدن پوتین و کفش نو را به معنای کنیزک جدید و خریداری آن از بازار برده فروشان است که این امر در گذشته مرسوم بود
اما به طور کلی دیدن پوتین در خواب به معنای توان و قدرت جسمی و روحی مردان است تا به وسیله آن به جنگ مشکلات رفته و مسیر های دشوار را بپیماید.

تعبیر خواب پاره شدن چکمه

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر کسی (مردی) در خواب ببیند، چکمه اش پاره شده است، تعبیر آن مرگ زنش است.
اگر خواب ببینید، دارای یک چکمه می باشید، یعنی به مقدار آن، صاحب مال و دارایی می شوید.
در صورتی که کسی خواب چکمه پاره و کهنه را ببیند، بیانگر دامی است که برای بیننده خواب گسترده شده و نیز احتمال دارد به بیماری مبتلا شود.
اگر کسی خواب ببیند، چکمه اش توسط دیگران پاره شد، بیانگر آن است که عده ای قصد زدن وی را خواهند کرد.

تعبیر خواب پوتین نظامی ابن سیرین

اگر کسی خواب ببیند که صاحب چکمه و پوتین است، به طوری که مسلح نباشد، تعبیر آن غم و اندوه می باشد
اما در صورتی که بیننده خواب مسلح باشد، بیانگر آن است که دشمن از وی پریشان و آشفته می باشد.

تعبیر خواب چکمه و پوتین نظامی

تعبیر خواب چکمه نو

به طور کلی دیدن چیز های نو در خواب دارای تعابیر نیکویی می باشند، به جز چکمه که تعبیر دیدن چکمه کهنه بهتر است.

تعبیر دیدن چکمه چرم در خواب

اگر کسی خواب ببیند که صاحب چکمه ای چرمی می باشد، نشانه آن است که با زنی ازدواج خواهد کرد.

اگر کسی خواب ببیند که قالب چکمه و یا قالب کفشی دارد، معنای آن بدست آوردن یک کنیزک می باشد.

تعبیر خواب از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیر دیدن چکمه ای که پا را اذیت نمی کند، دارای معانی زیر است :

زن
خدمتکار
کنیزک
قوت
زندگانی، معاش، معشیت
پیروزی
سود و منفعت

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن کفش در خواب

تعبیر دیدن چکمه در زمستان از حضرت دانیال (ع)

دیدن چکمه در فصل سرد و زمستان خوب است

تعبیر دیدن چکمه و پوتین در تابستان

تعبیر دیدن چکمه و پوتین در تابستان به معنای غم و اندوه می باشد و دیدن این آن در این فصل از سال که مناسب پوشیدن چنین کفش هایی نیست خوب بنظر نمی آید

تعبیر دیدن پوشیدن و گره زدن بند پوتین

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند که چکمه (پوتین) پوشیده و در حال گره زدن بند هایش است، بیانگر آن است که به سفری پرتلاش خواهد رفت
همچنین تحولاتی در زندگی عادی اش ایجاد می شود که نیازمند پیگیری و فعالیت زیادی بوده، به طوری که وی را به انجام کار های بیشتر واخواهد داشت.

تعبیر خواب چکمه رنگی و کهنه و نو

تعبیر خواب چکمه یا پوتین لنگه به لنگه

اگر کسی خواب چکمه یا پوتین لنگه به لنگه و تا به تا را ببیند، به معنی آن است که در انتخاب راه اشتباه کرده است و یا اینکه کسی به او خیانت خواهند کرد، بنابراین معنای خواب بیانگر این موضوع می تواند باشد که از راهی که در پیش داشته بازگردد و به فکر مسیر بهتری برای دسترسی به هدف باشد
زیرا اگر چه هدف خوب است، اما راه رسیدن به آن مناسب نمی باشد.

تعبیر خواب چکمه یا پوتین هدیه گرفتن و هدیه دادن

دیدن کسی که از شخصی، چکمه یا پوتین هدیه میگیرد، یعنی حمایت و پشتیبانی از جانب دیگران می باشد
همچنین دادن چکمه به دیگران به معنای کمک کردن و یاری رسانیدن به آنهاست.

اگر کسی در خواب ببیند، کفش و پوتین وی به پای فرد دیگری می باشد، تعبیر آن فریب خوردن و از دست دادن محصول یا مالی که حاصل کار و تلاش وی بوده است.

در صورتی که بیننده خواب، کفش شخص دیگری را به پا کرده باشد، تعبیر آن بر عکس مورد قبلی می باشد.

تعبیر چکمه کهنه

اگر کسی در خواب ببیند، پوتین کهنه پوشیده است، یعنی در انجام کاری موفقیت می باشد ضمن اینکه خواب وی با اندوه و غم همراه خواهد بود
اگر ببیند لباس های نو و تمیز به تن داشته، اما کفش هایش (پوتین) کهنه و مندرس است، معنی خوبی ندارد.

تعبیر خواب چکمه سیاه

دیدن چکمه و پوتین ،نشانه بزرگی و شوکت است

تعبیر دیدن چکمه زرد و قرمز و قهوه ای و رنگی

چکمه زرد تعبیر غم و بیماری دارد
چکمه قرمز ، به نشانه هیجان و خشم و غضب
است
به طور کلی تعبیر رویای چکمه با رنگ های غیر متعارف نیکو نمی باشد
چکمه های قهوه ای در خواب به نشانه یک شانس بزرگ در آینده است.

لوک اویتنهاو: تعبیر پاک کردن چکمه در خواب به معنای عشق است.
هدیه کردن چکمه به نشانه ضر و زیان می باشد.
تعمیر کردن چکمه بیانگر انجام کار های خیر در آینده است.
تعبیر چکمه دست دوم و کهنه، به نشانه آزار دیدن از طرف دیگران است.
تعبیر رویای چکمه نو نشان از خبر های خوشایند دارد.
هدیه کردن چکمه: ضرر و زیان
تعمیر کردن چکمه: انجام کارهای خیر

تعبیر خریدن چکمه و پوتین

اگر کسی خواب ببیند که چکمه می خرد، یعنی جاده در انتظار وی است.

سرزمین رویا ها: تعبیر به پا داشتن چکمه نو، یعنی اینکه کار های کمی که پر سود نیز می باشد، در پیش رو دارید.
دیدن چکمه های کهنه در خواب از دیدگاه سرزمین رویا ها، رو به رو شدن با مشکلات است.

تعبیر در آوردن چکمه های کهنه از پا

این رویا به معنای آن است که در اثر سهل انگاری و بی دقتی پول خود را از دست خواهید داد.
همچنین دیدن چکمه های نو در خواب یعنی اینکه می توانید به شریکان خود اطمینان کامل داشته و به آنها تکیه کنید.
اگر ببینید، دیگران کفش های نو پوشیده اند، به معنای خطر ناکامی در عشق می باشد.

آنلی بیتون: اگر کسی در خواب ببیند که چکمه وی را شخص دیگری پوشیده است، به معنای داشتن رقیبی عشقی است که معشوق وی را به خود جذب کرده است

1 دیدگاه در “تعبیر خواب چکمه و پوتین نظامی و بوت

  1. Zinat گفت:

    سلام خسته نباشید ، خواب دیدم یک چکمه مشکی و شیک به پا کردم و مدل چکمه رو خیلی دوست داشتم ،قبل از اینکه بخواهم وارد مجلسی شوم چکمه رو دراوردم و وارد مجلس شدم وقتی از مجلس بیرون امدم متوجه شدم کسی چکمه مرا اشتباهی به جای چکمه خودش پا کرده و من هم مجبور شدم چکمه اورا بپوشم از مدل چکمه او خوشم نمیامد و به نظر می امد که نو نبود ولی ناچار پا کردم و دنبال چکمه خودم میگشتم ولی بعد متوجه شدم چکمه او به پایم راحت است . تعبیر این خواب چی میشه؟

نظرات