جدول ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳

0

جدول ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳

ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳ را در زیر مشاهده نمایید.

جدول ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه 14 تیر ماه 1403
ایلنا: زحل: زحل نحس اکبر است، اما در این ساعت عقد قرارداد، تجارت، زراعت خوب می باشد، همچنین این ساعت کارهایی مانند انجام طلسم و… نتیجه خوبی دارد و هر شخصی که در این ساعت متولد شود دارای عمر طولانی و صاحب دولت می شود.

مشتری: مشتری سعد اکبر است و برای شروع کار، عیادت مریض، خرید، فروش، بریدن و همچنین خرید لباس نو، دعا کردن برای رسیدن به حاجات مناسب و خوب است. شخصی که در این ساعت متولد شود جز نیکوکاران دوران می شود. در این ساعت ملاقات با کافر، انجام کارهای خلاف و یواشکی شایسته نیست.

مریخ: نحس اصغر است و برای پوشیدن لباس نو مناسب است ولی برای انجام کارهایی ملاقات کردن بزرگان، انجام طلسم ها خوب نمی باشد. فردی که در این ساعت متولد می شود به ریختن خون علاقه دارد.

شمس: سعد اکبر است و برای برش دادن و به تن کردن لباس نو، خرید و فروش و انجام طلسم ها مناسب و خوب است. در مقابل برای کارهایی مانند انجام طلسم های بد، شر و حسد خوب نمی باشد. کودکی که در این ساعت متولد می شود علاوه بر داشتن عمری طولانی، علم و دانش زیادی نیز دارا می باشد.

زهره: سعد اکبر است و برای ازدواج، سفر رفتن، دعای محبت، عیادت از بیمار، پوشیدن لباس نو، برش لباس بسیار مناسب است. کسی که در این ساعت متولد می شودطرفدار و دوستدار خوشی، شادی و تفریح می باشد.

عطارد: عطارد سعد اصغر است و برای آموزش دادن کودک، نوشتن دعای محبت، الفت و شروع کارهای جدید، تعمیر کردن امام برای کارهایی مانند حجامت کردن، برش پارچه برای دوختن، کارهای پنهانی و معالجه بیمار مناسب نیست. کودکی که در این ساعت به دنیا می آید باهوش، عالم، زیرک می شود.

قمر: سعد اصغر است. برای نوشتن دعای محبت مناسب است. همچنین برای کارهایی مانند حجامت کردن، ارسال پیام، مصرف دارو، سفر رفتن و … خوب است

زحل: زحل نحس اکبر است، اما در این ساعت عقد قرارداد، تجارت، زراعت خوب می باشد، همچنین این ساعت کارهایی مانند انجام طلسم و… نتیجه خوبی دارد و هر شخصی که در این ساعت متولد شود دارای عمر طولانی و صاحب دولت می شود.

مشتری: مشتری سعد اکبر است و برای شروع کار، عیادت مریض، خرید، فروش، بریدن و همچنین خرید لباس نو، دعا کردن برای رسیدن به حاجات مناسب و خوب است. شخصی که در این ساعت متولد شود جز نیکوکاران دوران می شود. در این ساعت انجام کارهای خلاف و یواشکی شایسته نیست.

مریخ: نحس اصغر است و برای پوشیدن لباس نو مناسب است ولی برای انجام کارهایی ملاقات کردن بزرگان خوب نمی باشد.

شمس: سعد اکبر است و برای برش دادن و به تن کردن لباس نو، خرید و فروش مناسب و خوب است. در مقابل برای کارهایی مانند شر و حسد خوب نمی باشد. کودکی که در این ساعت متولد می شود علاوه بر داشتن عمری طولانی، علم و دانش زیادی نیز دارا می باشد.

زهره: سعد اکبر است و برای ازدواج، سفر رفتن، دعای محبت، عیادت از بیمار، پوشیدن لباس نو، برش لباس بسیار مناسب است. کسی که در این ساعت متولد می شودطرفدار و دوستدار خوشی، شادی و تفریح می باشد.

عطارد: عطارد سعد اصغر است و برای آموزش دادن کودک، نوشتن دعای محبت، الفت و شروع کارهای جدید، تعمیر کردن امام برای کارهایی مانند حجامت کردن، برش پارچه برای دوختن، کارهای پنهانی و معالجه بیمار مناسب نیست. کودکی که در این ساعت به دنیا می آید باهوش، عالم، زیرک می شود.

قمر: سعد اصغر است. برای نوشتن دعای محبت مناسب است. همچنین برای کارهایی مانند حجامت کردن، ارسال پیام، مصرف دارو، سفر رفتن و … خوب است

ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه 14 تیر ماه 1403

جدول کامل

پنج شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۰:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۱:۳۹:۰۰

زهره – سعد اصغر

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۱:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۳۹:۰۰

عطارد- ممتزج (هم سعد و هم نحس)

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۳:۳۹:۰۰

قمر- تابع (براساس موقعیت)

پنج شنبه

ساعت ۰۳:۳۹:۰۰

ساعت ۰۴:۳۹:۰۰

ساعت نحس ۱۴ تیر

زحل – نحس اکبر

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۴:۳۹:۰۰

ساعت ۰۵:۳۹:۰۰

مشتری – سعد اکبر

پنج شنبه ۱۴ تیر

ساعت
۰۵:۳۹:۰۰

ساعت
۰۶:۳۹:۰۰

مریخ – نحس اصغر

پنج شنبه

ساعت ۰۶:۳۹:۰۰

ساعت ۰۷:۳۹:۰۰

شمس – سعد

ساعت ۰۷:۳۹:۰۰

ساعت ۰۸:۳۹:۰۰

زهره – سعد اصغر

ساعت ۰۸:۳۹:۰۰

ساعت ۰۹:۳۹:۰۰

عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)

ساعت ۰۹:۳۹:۰۰

ساعت ۱۰:۳۹:۰۰

قمر – تابع (براساس موقعیت)

ساعت ۱۰:۳۹:۰۰

ساعت ۱۱:۳۹:۰۰

زحل- نحس اکبر

ساعت ۱۱:۳۹:۰۰

ساعت ۱۲:۳۹:۰۰

مشتری- سعد اکبر

ساعت ۱۲:۳۹:۰۰
ساعت ۱۳:۳۹:۰۰

مریخ- نحس اصغر

ساعت ۱۳:۳۹:۰۰

ساعت ۱۴:۳۹:۰۰

شمس- سعد

ساعت ۱۴:۳۹:۰۰

ساعت ۱۵:۳۹:۰۰

زهره- سعد اصغر

ساعت ۱۵:۳۹:۰۰

ساعت ۱۶:۳۹:۰۰

عطارد- ممتزج (هم سعد و هم نحس)

ساعت ۱۶:۳۹:۰۰

ساعت ۱۷:۳۹:۰۰

قمر- تابع (براساس موقعیت)

ساعت ۱۷:۳۹:۰۰

ساعت ۱۸:۳۹:۰۰

زحل- نحس اکبر

ساعت ۱۸:۳۹:۰۰

ساعت ۱۹:۳۹:۰۰

مشتری – سعد اکبر

ساعت ۱۹:۳۹:۰۰

ساعت ۲۰:۳۹:۰۰

مریخ- نحس اصغر

ساعت ۲۰:۳۹:۰۰
ساعت۲۱:۳۹:۰۰

شمس- سعد

ساعت ۲۱:۳۹:۰۰

ساعت ۲۲:۳۹:۰۰

زهره- سعد اصغر

ساعت ۲۲:۳۹:۰۰

ساعت ۲۳:۳۹:۰۰
عطارد- ممتزج (هم سعد و هم نحس)

ساعات سعد و نحس روزهای هفته

یک نوع دیگری از تقسیم بندی روزهای سعد و نحس وجود دارد که با توجه به روزهای هفته انجام می شود. در حالت کلی روزهای هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز به ۲ بخش سعد و نحس تقسیم شده که هر کدام نیز دارای قسمت های اکبر و اصغر می باشند و به یک سیاره اشاره می کنند. جدول زیر ساعات سعد و نحس روزهای هفته را که از کتاب معتبر مجربات باقر گرفته شده است، بیان می کند

نظرات