تعبیر خواب دیدن کباب در خواب

0

تعبیر خواب دیدن کباب در خواب

تعبیر خواب کباب : کباب یکی از غذاهای پرطرافدار در بین افراد است. ولی آیا دیدن کباب در خواب تعبیر خوبی دارد یا نه ؟ تعابیر معبران برای کباب متفاوت است و بستگی به نوع خواب دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کباب را آماده کردایم.

تعبیر خواب کباب

تعبیر خواب کباب امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید: خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است. مال , ميراث , توانگري , مصيبت ديدن

تعبیر خواب کباب ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر کباب و بریان، شخصی سخنور می‌باشد و همچنین در زمان فراخی و گستردگی، طلب رزق و روزی.
اگر ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد.

تعبیر خواب کباب منوچهر مطيعی تهرانی

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: در خواب هاي ما کباب رزق و روزي و اسباب و لوازم معيشت است و در خواب ها ديدن کباب خيلي بهتر از ديدن گوشت خام است.
خوردن کباب گوشت گوسفند مالي است که به رنج و زحمت به دست بيننده خواب مي رسد. خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است.
کباب مرغ مالي است که از يک زن به بيننده خواب مي رسد يا خواب بيننده از قبل يک زن بهره مند و منتفع مي گردد.

کباب ماهی

اگر بيننده خواب ببيند که ماهي را براي خوردن کباب مي کند نشان آن است که به سفر مي رود و از آن سفر سود عايدش مي شود.
چنانچه بيننده خواب در روياي خويش ببيند که کله بره را کباب کرده و مي خورد از مردي ثروتمند به او فايده مي رسد يا از دستگاه اداري يا موسسه اي مالي عايدش مي گردد.
اگر در خواب ببينيد که کباب مي پزيد که بفروشيد خير و نيکي مي کنيد و مردم از شما سود مي برند و خشنود مي گردند و اگر در خواب کباب فروشي را ببينيد با مردي گشاده دست و نيکوکار و نيک رفتار آشنا مي شويد و از جانب او سود مي بريد.

تعبیر خواب کباب آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن یا خوردن کباب در خواب، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است.

نظرات