اکسکینو
mrchoobi

تعبیر خواب آراستن به چه معناست

0

در این پست می توانید تعبیر خواب آرایش کردن و تعبیر خواب آراستن و تعبیر خواب آراستن فردی و تعبیر خواب آراستن خود و تعبیر خواب زیبا کردن و تعبیر خواب آراستن مکانی را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آراستن

تعبیر خواب آراستن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید، نشانه تغییرات و فراز و نشیب های مطلوب و خوشایند در زندگی است. اگر فردی جوان چنین خوابی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعه پر ثمر دارد.
اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانه آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقه خود دست خواهید یافت.

تعبیر خواب آراستن
اگر در خواب دیدى که مکانى را بسیار آراسته کرده اید و یا در حال آراستن آن جا هستید، نشانگر آن است که شما فراز و نشیب هاى مطلوب و خوشحال کنندهاى در زندگى خود خواهید داشت. اما اگر فرد جوانى چنین خوابى را ببیند، دلیل بر آن دارد که یک گردش دسته جمعى و بسیار شادى را در پیش خواهد داشت.

تعبیر خواب آراستن

تعبیر خواب آراستن مکان

تعبیر خواب آراستن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر بیننده خواب ببیند که با گلهای زیبا و رنگ‌های مختلف مکانی را برای جشن می‌آراید نشان از این است که تغییرات خوشایندی در زندگی در انتظار اوست. اگر بیننده خواب شخص جوانی باشد نشانگر تفریح دسته جمعی، بسیار مفرح و مطالعه فراوان است.

تعبیر خواب آراستن

در سر زمین رویاها آمده:

اطاق خواب بچه هایتان را تزئین می کنید : یک دوره شادی آغاز می شود .

خانه خود را تزئین می کنید : موقعیت شما بزودی تغییر خواهد کرد.

اطاقتان را تزئین می کنید : ضرر درکار .

تعبیر خواب آراستن

یک خانه را تزئین می کنید :فرصتهایی را که پیش می آیند محکم بچسبید .

یک ویترین را تزئین می کنید : تغییرات خوشایند

یک قبر را تزئین می کنید : برای مدتی شادی بزرگ نخواهید داشت .

تعبیر خواب آراستن

تعبـیر خواب آراسـتن قبر یا تابوت

بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است، نشانه آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقه خود دست خواهید یافت.

نظرات