مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

0

مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مریض شدن : بیماری و مریض شدن در خواب تعبیرهای مختلفی دارد و به تعبیر معبران اسلامی و غربی بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بیماری (مریض) شدن را آماده کردایم.

تعبیر خواب مریض شدن

تعبیر خواب مریض شدن حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

تعبیر خواب مریض شدن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.
تعبیر خواب شفای بیماری: اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب مریض شدن ابراهيم كرمانی

ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قبل سلطان يا از قبل عيال بدو رسد.

تعبیر خواب مریض شدن جابر مغربی

جابر مغربی گوید: بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.

تعبیر خواب مریض شدن در کتاب سرزمین رویاها:

اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.
تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت مالی
بچه‌ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر
دشمنان بیمار هستند: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.
بستگان بیمار هستند: بدبختی
نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید.

نظرات