تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

0

تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

تعبیر خواب پستان : به تعبیر معبران دیدن پستان در خواب به نوع خواب بستگی دارد . در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب پستا را اماده کردایم.

تعبیر خواب پستان

تعبیر خواب پستان امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پستان عبارتند از: فرزندان , دختران , خدمتکاران , دوستان , برادران

تعبیر خواب پستان ابن سیرین

ابن سیرین گوید: درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن، جمله بر دختران کند.ا
اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد.
اگر بیند بجای شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد.
اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید و اگر زن دارد غنی شود.
اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد.

تعبیر خواب پستان جابرمغربي

جابرمغربي گوید : پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وي.
اگر زني بيند پستان او بريده است، دليل كه دختري بميرد. اگر مردي بيند كه بريده است، زنش بميرد.
اگر زني بيند در زير پستان، پستاني ديگر برآمد، دليل كه دختر آورد.
اگر بيند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دليل كه احوال فرزندانش نيكو است، يا دختر را به شوهر دهد.
اگر بيند از هر دو پستان خود شير مي خورد، دليل است كه او را غم و ملامت رسد.
اگر بيند از پستان وي شير به شكم او مي شد، دليل او را زياني رسد.
اگر بيند كه يك پستان بسوخت، دليل كه دخترش را شغلي افتد از پادشاهي. اگر بيندبر مالش زيادت شود، ليكن با مردمان ملامت است.
اگر زني بيند كه او را پستان آويخته بودند، دليل كه از حرام پسري آورد.

تعبیر خواب پستان منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گوید : معبران پستان را در خواب دختر تعبير کرده اند و شيري که از پستان مي تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز مي گرددو مربوط مي شود.
خون به جاي شير از پستان، مالي است حرام و پولي است غير مشروع که از طريق غير مجاز تحصيل مي گردد و برخي از معبران نوشته اند مال يا غنيمتي است که با رنج و ستيز به دست مي آيد.
اگر زنی یا دختری ببيند که پستانش شير آورده ديدن اين خواب کاملاطبيعي است و نشانه سلامت و عمر طولاني است.
اگر دختري ببيند که پستان او را بريده اند در عشق شکست مي خورد و در مراحل احساسي که در پيش دارد کامياب نمي شود.

نظرات