تعبیر دیدن ویرانی در خواب

0

تعبیر دیدن ویرانی در خواب

تعبیر خواب ویرانی : دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است.

احساسی که در فرد در هنگام ویرانی به وجود می‌آید در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذار است.

اگر کسی خواب ببیند که خانه اش ویران شده و او از دیدن ویرانی اندوهناک است، یکی از افراد خانه بیمار می شود یا از دنیا می رود. اگر دید خانه همسایه ویران شده، یا نزدیک محل زندگی او ویرانی وجود دارد، حادثه طبیعی مانند زلزله خواهد آمد و اگر دید که ویرانی را آباد می کرد، کارهایش در زندگی رو به راه خواهد شد.

تعبیر خواب ویرانی

تعبیر خواب ویرانی حضرت امام جعفر صادق (ع)

اگر درخواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او بود.

تعبیر خواب ویرانی محمدبن سیرین 

دیدن ویرانی، دلیل گمراهی است. اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود. اگر ببیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب ویرانی مطیعی تهرانی

اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است.

تعبیر خواب ویرانی لوک اویتنهاو

ویرانه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد
دیدن ویرانه: غم وغصه
دیدار کردن از ویرانه‌ها: شما به مدارج عالی خواهید رسید
در ویرانه‌ها خوابیدن: ضرر و زیان

تعبیر خواب ویرانی آنلی بیتون

دیدن ویرانی در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.

نظرات