تفریحات

تعبیر دیدن باد در خواب

0

تعبیر دیدن باد در خواب

تعبیر خواب باد : دیدن باد در خواب بر چند وجه میباشد . بدین گونه که باد شدید است یا آرام و همچنین باد سردی در حال وزیدن است یا باد معتدل می وزد که اینها تعابیر مختلفی از دید معبران دارند. لذا در اینجا تمام تعبیر های دیدن باد در خواب را از دید معبران مشهور آورده ایم. لطفا ملاحظه فرمایید:

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد امام صادق علیه السلام

دیدن باد در خواب بر نه وجه بود.

اول: بشارت.

دوم: فرمانروایی.

سوم: مال.

چهارم: مرگ.

پنجم: عذاب.

ششم: کشتن.

هفتم: بیماری.

هشتم: شفا.

نهم: آسایش.

اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد.

تعبیر خواب باد محمد ابن سیرین

اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا و مصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

تعبیر خواب باد اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

باد سموم در خواب، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن درخواب، دلیل بیماری شوریده است در ان دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند

اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد، دلیل که سفری دور کند و در آن سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن که او را باد به زمین برده باشد. اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

تعبیر خواب باد جابر مغربی

اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود. اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

تعبیر خواب باد اسماعیل بن اشعث

اگر بیند که باد مغرب نرم جست، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود. اگر بیند که بادشمال نرم همی جست، دلیل بر شفا و راحت آن دیار. اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد.

اگر بیند که او از باد همی شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود. اگر بیند که باد مردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

تعبیر خواب باد آنلی بیتون 

اگر کسی در خواب باد و بوران شدید دید خوابش نشانگر این است که او کارهایی را انجام می دهد که در موفقیت و به ثمر رسیدن شان دچار شک و تردید است. در حالت کلی دیدن باد و بوران شدید در خواب نشانه دست زدن به کاری دشوار و ناامید کننده است.

تعبیر خواب باد هانس کورت 

اگر در خواب ببیند که باد به آرامى میوزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست میآورید. اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و
صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست میدهید.

تعبیر خواب باد لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه میروید و باد به صورت شما میوزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید.

اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه میروید، نشانه‏ موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که باد شما را به اینطرف و آن طرف میکشد، نشانه‏ آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.

نظرات