تعبیر دیدن راه و جاده در خواب

0

تعبیر دیدن راه و جاده در خواب

تعبیر خواب راه و جاده : پیمودن راه و یا جاده در خواب همانند مسیری است که در زندگیمان سپری میکنیم چه زندگی روزمره و چه دین. در این راه ما به پستی و بلندیها و یا به خیر و شر میرسم که در هر حال با شرایطی خواص از آنها عبور میکنیم در تعبیر خواب نیز میتوان گفت که اشاره به مسیر زندگی ما دارد.

تعبیر خواب راه

تعبیر خواب راه و جاده امام صادق (ع)

دنیا، فراغت و شادی، کار نیک، خیر و برکت، آسایش و راحتی مردم.

تعبیر خواب راه و جاده محمد ابن سیرین

استقامت در راه دین و پیدا کردن راه راست در دین و دنیا می‌باشد. اگر در خواب ببینی در شاهراه یا راه اصلی حرکت می‌کنی، تعبیرش این است که در راه دین و دینداری حرکت خواهی کرد. اگر ببینی عده‌ای را به راه درست هدایت می‌کنی، یـعـنـی عده‌ای را به راه خوب و نیک ارشاد و هدایت خواهی کرد. اگر ببینی در راه دچار سرگشتگی شده‌ای، یـعـنـی در راه دین یا دنیا سرگشته و حیران می‌شوید.

تعبیر خواب راه و جاده منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به سر بالایی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا مقام می‌یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می‌گیرد که در می‌مانید.
اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.
اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می‌شوید و به دشواری می افتید.
اگر جاده ای را که می‌پیمودید (با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی‌کند) صاف و هموار بود خواب شما می‌گوید راه پیشرفتتان صاف است.اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای عبور می‌کنیم که دو طرف بیاباناست و خشک است و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان آن است که دستخوش تنگی می‌شویم.
اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می‌کنید.

تعبیر خواب راه

تعبیر خواب راه و جاده ابراهيم كرماني

اگر بيند در راهی مي رفت چنانكه خسته نشد، دليل كه حق خود را از كسي بستاند. اگر بيند كسی او را از راه راست به راه كج برد، تعبیر خواب این است كه او را دروغ مشغول گرداند. اگر بيند به شب تاريك به راه می رفت و راه به او مشكل شد، دليل كه استقامت و راه راست يابد. اگر راههای بسيار بيند و نداند كه از كدام راه بايد رفت، دليل كه در دين خويش متحير بود و با مردم بددين وی را صحبت بود. اگر بيند كه راه در برابر او مشكل شد و ندانست به كجا می رود و به قول حضرت رسول دست راست گرفت و می رفت و چون شب درآمد، راه گم كرد، دليل كه راه حق بر او پوشيده گردد. اگر بيند به عزم از راه به در رفت، دليل كه بر دشمن مكر و حيله سازد. اگر بيند در راه همی رفت و زنی پيش وی آمد و به سبب آن زن از راه به يك سو رفت دليل كه به دنيا فريفته شود خلل دردين او درآيد و راه خير گذارد. بدان كه حكم پياده شدن در راه سوار شدن، در تاويل يكسان است.

نظرات