تعبیر دیدن زیلو و زیر انداز و روفرشی در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن زیلو و زیر انداز و روفرشی در خواب چیست؟

تعبیر خواب زیلو و روفرشی و زیر انداز در حالت های مختلفی چون زیلوی باز و لوله شده و کهنه و نو و خرید و فروش و و تعبیر دیدن زیلو و زیرانداز گرفتن از مرده در خواب از دیدگاه های مختلف را برای شما عزیزان در مجله حرف تازه بیان میکنیم

تعبیر خواب زیلو و روفرشی و تعبیر دیدن زیلو و زیر انداز و روفرشی در خواب چیست؟

ما در بخش قبلی تعبیر خواب فرش و تعبیر خواب حصیر و بوریا را بین کردیم و اکنون با بخش همراه ما باشید

تعبیر خواب زیلو از دیدگاه محمد ابن سیرین

• ابن سیرین می گوید: زیلو به خواب چون گسترده باشد، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد.
• اگر زیلو در نوشته باشد، دلیل بر نقصان عمر و درویشی کند.
• اگر ببیند بر زیلوی کوچک نشسته است و آن زیلو در زیر آن دراز شده، دلیل است عیش و روزی بر وی فراخ شود.
• اگر ببیند زیلو به دست خود در نوشت و به کنج خانه نهاد، دلیل که عز و دولت خویش را تباه کند.
• اگر زیلو را بر پشت نهاده می برد، دلیل است بزه و گناه او جمع شود.

تعبیر هدیه دادن زیلو

اگر ببیند که زیلو درنوشت و به کسی داد، دلیل که عمرش به آخر رسیده باشد.
• اگر ببیند که زیلوی کوچک و بزرگ داشت، دلیل که روزی بر وی تنگ شود، اما عمرش دراز شود.
• اگر ببیند که زیلوی دراز و باریک داشت، روزی بر وی زیاد شود، اما عمرش کوتاه شود.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند زیلوی ستبر پاکیزه داشت، دلیل است نعمت بر وی فراخ گردد.
اگر ببیند زیلوی کهنه و دریده گسترده است، دلیل است عمر به تلخی گذراند و عیش بر وی تنگ شود.
اگر ببیند زیلوی مجهول افکنده بود، دلیل که آن چه دارد از دست او بشود.
اگر ببیند زیلوی نو به او دادند یا بخرید و در خانه بگسترد، دلیل است دولت و اقبال یابد و عمرش دراز شود، زیرا که گستردن زیلو درخواب، دلیل بر درازی عمر است و در نوشتن آن، دلیل بر سپردن عمر کند.

تعبیر خواب زیلو و روفرشی سبز

تعبیر خواب زیلو از دیدگاه امام امام صادق

امام صادق می فرماید: دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است:
ساختگی کار مردم،
درازی عمر،
روزی،
عز و دولت،
دشواری عیش،
گناه و امانت که بر گردن جمع کند.

تعبیر خواب زیلو پاره و کثیف و کهنه

اگر در خواب زیلوی پاره و کثیف ببینی، به فقر و تنگدستی دچار می شوی و اگر زیلو را خود جمع کرد و در گوشه ای نهاد، با اعمال زشت از مقام و منزلت خود می کاهد.
دیدن زیلوی نازک و بزرگ در خواب ، روزی و رزق فراوانی داری و اما عمرشت کوتاه خواهد بود.
دیدن زیلوی دراز در خواب که انتهای آن معلوم نبود به کجا می رسد، تعبیرش داشتن آرزوهای محال است.

مطیعی تهرانی می گوید: اگر خواب زیلوی کثیفی را ببینید یعنی روزگارتان به سختی می افتد و زندگی اش چهره زشت خود را می نمایاند
زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم. این خواب می گوید زندگی به دل خواه جریان می یابد و بر آن چه داریم و گرد آورده ایم مسلط می باشیم.
اگر در خواب زیلوئی ببینید که جمع کرده و تا شده است و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد خواب شما خبر می دهد که آسیب پذیر شده اید و حقی از شما ضایع می گردد و مالی را از کف شما بیرون می برند ولی اگر آن زیلوی جمع و تا شده به شما تعلق نداشته باشد خواب شما می گوید که به حال کسی مسلط می شوید و درباره کسی حق داوری پیدا می کنید.

روانشناسی یونگ : فرش یا زیلو و یا هر زیراندازی در خواب بیان حقایقی در زندگی شما هستند که انها را حفظ می کنید و گستردن و پهن کردن زیلو در خواب یعنی سعی می کنید تا زندگی راحتی برای خود بسازید یا تلاش می کنید برنامه جدیدی برای زندگی خود بریزید.

تعبیر دیدن زیلو و زیر انداز و روفرشی در خواب چیست؟

تعبیر خواب روفرشی

جابر مغربی: اگر در خواب خود زیلوی تمیزی را ببینید یعنی روزی تان زیاد می شود.

منوچهر تهرانی می گوید: اگر در خواب ببینید که زیلوئی تمیز و پاکیزه دارید روزگار و ایام خوشی بر شما می گذرد

تعبیر خواب زیلوی سوراخ و سوخته

زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و همچنین زیلوی سوخته و سوراخ شده می گوید که با همسر خود نقار و کدورت خواهید یافت یا مال خود را تباه می کنید و به خودتان زیان می رسانید.

تعبیر دیدن پهن کردن و گستردن زیلو در خواب

جابر مغربی: پهن کردن زیلو در خواب، یعنی عمر درازی دارید

تعبیر خواب نشستن بر روی زیلو و روفرشی

اگر بیند بر زیلوی کوچک نشسته است و آن زیلوی در زیر آن دراز شده، دلیل است عیش و روزی بر وی فراخ شود و اگر ببینی زیلوی نا آشنایی را انداخته‌ای، نشانگر این است که چیزهایی را که داری از دست می‌دهی.

تعبیر زیلو بافی در خواب

دیدن زیلو بافی به دست خود و گوشه اتاق و گذاشتن در کنج خانه، دلیل که عز و دولت خویش را تباه کند.
اگر بیند که زیلو را بافت و به کسی داد، یعنی آخر عمرش است
اگر زیلو را بر پشت نهاده می برد، دلیل است بزه و گناه او جمع شود.

تعبیر زیلوی لوله شده و جمع کردن زیلو در خواب

منوچهر تهرانی : جمع کردن زیلو در خواب خوب نیست و معبران نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند زیلوی خویش را جمع کرد یا لوله کرد و کناری نهاد نشان آن است که عمر خویش را تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می دهد.

دیدن زیلوی بسته شده و لوله شده اگر بردی دیگران بود، نشانگر تسلط و داوری درباره کسی هست

دیدن روفرشی در خواب

تعبیر فرش کردن اتاق با زیلو

اگر ببینید اتاق های خانه خویش را با زیلو فرش کرده اید زندگی شما با آبرومندی می گذرد و رفاه نسبی خواهید داشت
اگر در خواب ببینید که اتاق های شما جائی زیلو است و جائی فرش های گران بها خواب شما آگاهی می دهد که با زیاد خواهی آبرو و موقعیت خویش را به خطر خواهید افکند.
اگر جائی زیلو باشد و جائی اصلا فرش نباشد خوب است.

تعبیر خرید و فروش زیلو و روفرشی

جابر مغربی : اگر ببینی زیلوی نو به تو داده‌اند یا اینکه آنرا خریده‌ای و در خانه پهن کرده‌ای، یعنی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و به بهره‌مندی می‌رسی و عمرت طولانی می‌شود

نظرات