تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن

0

تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن

تعبیر خواب آب دادن : ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب آبیاری و سقایی کردن که به معنی آب دادن است را آماده کردایم. شاید برای شما هم پیش بیاید که در خوابهایتان ببینید که به شخصی آب میدهید و یا زمین یا باغی را آبیاری میکنید. بسیاری از معبران آب دادن را خوب تعبیر میکنند و جای نگرانی برای بیننده خواب وجود ندارد.

تعبیر خواب آب دادن

تعبیر خواب آب دادن حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرمایند: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.
تعبیر آب دادن به مردم، دین و دیانت و انجام کارهای پسندیده است.
اگر ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از “جوی آب” و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد .
اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یـعـنـی از آن شخص به تو خیر و فائده می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر آبش تیره بود تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب آب دادن محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: سقا درخواب، دليل بر مردی است كه ديندار بود.
اگر بيند سقایی می كرد و آب به مردم می داد، دليل كه با مردم نيكوئی نمايد.
اگر ببینی مقدار فراوانی آب پاک و گوارا خورده‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و زندگی و معیشت تو به خوبی می‌گذرد .
اگر ببینی آب شور خورده‌ای یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌شود و زندگی تو به خوبی نمی‌گذرد.

تعبیر خواب آب دادن ابراهیم کرمان

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی خواب ببیند که رایگان آب به مردم می داد، در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب را آبادان کند.

تعبیر خواب آب دادن جابرمغربی

جابرمغربی گوید: اگر بیند سقائی می کرد و بی طمع بود، دلیل است به کار آخرت مشغول شود.
اگر بیند که مشک پرآب بود و به کس نداد، دلیل که مال جمع کند و از آن خیر نبیند.

نظرات