تعبیر دیدن قورباغه در خواب

0

تعبیر دیدن قورباغه (وزغ) در خواب

تعبیر خواب قورباغه : قورباغه ها از جمله موجودات دوزیستی هستند که هم در آب و هم در خشکی زندگی میکنند. شکل قورباغه برای بسیاری از افراد زیاد خوش آیند نیست. معبران برای قورباغه تعبیرهای متفاوتی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب وزغ و قورباغه را آماده کردایم.

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید جائی قورباغه‌های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می‌شوید که طبعاً چنین محلی امن نمی‌تواند باشد.
اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می‌شود که از حضورش خشنود نمی‌شوید و رنج می‌برید.
اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مألوف مشاهده کنید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیرگری نیز در مورد تعبیر خواب قورباغه گوید:

اگر قورباغه در خواب بر پشت شما چسبیده باشد تعبیر بر آن است که از جانب برادر خود اندوه ناک خواهید شد و اگر قورباغه به سینه شما چسبیده بود از جانب پسرتان اندوهی به شما می رسد و اگر قورباغه در شلوارتان باشد یعنی از همسرتان اندوه و ناراحتی به شما خواهد رسید.
اگر در خواب ببینید که ساک و چمدانی دارد و در آن را باز کنید و قورباغه ای راببینید تعبیر بر آن است که راهی سفری خواهید شد که در این سفر همسفری که نصیب شما می شود نااهل خواهد بود.
اگر قورباغه را بر درخت و بر روی شاخه های درخت ببینید تعبیر بر آن است که شما فریب داده خواهید شد.

تعبیر خواب قورباغه آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب قورباغه ای بگیرید، نشانه آن است که از خودتان به درستی مراقبت نمی‌کنید و احتمال دارد بیمار شوید.
دیدن قورباغه در سبزه‌ها، علامت آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت.
اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند، علامت آن است که با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد، ازدواج خواهد کرد.
دیدن قورباغه‌ها در جاهای باتلاقی، علامت آن است که به لطف دیگران از دردسر خلاص می‌شوید.
خوردن قورباغه در خواب، علامت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان نمی‌شود و خوشی‌ها زودگذرند.

نظرات