تعبیر دیدن انگور در خواب

0

تعبیر دیدن انگور در خواب

تعبیر خواب انگور : انگور یکی از نعمت های پر فایده الهی برای انسان که در رنگ های مختلف وجود دارد. بسیاری از تعبیرگران دیدن انگور را به روزی تعبیر میکنند و دیدن انگور را نیکو میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب انگور را آماده کردایم.

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور امام جعفر صادق(ع)

امام جعفر صادق(ع) فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
فرزند نیك، علم فرائض، مال حلال.
ایشان میفرمایند فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه است، مال باخیر وبركت، فراخی نعمت، از قحط و بلا امان یافتن.

تعبیر خواب انگور حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است.

تعبیر خواب انگور یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) فرماید: دیدن انگور سفید روزی حلال بود.
و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب ] دیدم که [انگور برای] شراب می فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب ] دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. سوره یوسف آیه «۳۶»
ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از [مغز] سرش می خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «۴۱»

همچنین بخوانید: تعبیر خواب میوه , تعبیر خواب چیدن میوه

تعبیر خواب انگور محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری كه پوست او سخت بود، دلیل كه مالی به دشواری بدست آید
هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند و هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود
هر انگوری كه به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه كند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه كند و هر انگوری كه شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

تعبیر خواب باغ انگور

اگر خواب ببینید که با آرامش خاطر و با شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید زندگی مرفه و سرشار از شادی خواهید داشت. و اگر آن باغ برای خودتان باشد به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

نظرات