تعبیر دیدن عقاب در خواب

0

تعبیر دیدن عقاب در خواب

تعبیر خواب عقاب : عقاب در خواب دیدن به گفته بسیاری از معبران پادشاه است . تمامی عقاب‌ها شکارچیان روزگرد هستند و بینایی فوق‌العاده دقیق و پروازی عالی در ارتفاعات بالا دارند. عقاب‌ها به خاطر قدرتی که دارند، در بسیاری از فرهنگ‌ها به عنوان نماد جنگ و نیروی پادشاهی شناخته شده‌اند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب عقاب را آماده کردایم.

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای عقاب عبارتند از:  پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار , عالم بی‌دین و ایمان و حیله‌گر

تعبیر خواب عقاب حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر عقاب «پادشاهی» قوی و با هیبت و ستمگر است که همه از او می‌ترسند.
اگر ببینی عقابی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و آن عقاب رام و فرمانبردار تو می‌باشد، یـعـنـی از نزدیکان و مقربان پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب عقاب محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید.
اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.
اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.

پریدن عقاب

اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد.
اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

تعبیر خواب عقاب ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.
اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود.
اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد.
اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.

تعبیر خواب عقاب آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد عقابی بالای سر شما پرواز مي كند ، نشانه آن است كه براي رسيدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می كوشيد و عاقبت به آرزوهای خود دست مي يابيد .
اگر خواب ببينيد عقابی بر قله كوهی دوردست فرود می آيد ، علامت آن است كه به بالاترين مقام ممكن در كشور دست خواهيد يافت .

جوجه عقاب

ديدن جوجه های عقاب در آشيانه ، علامت معاشرت با مردمي والامقام و همچنين كسب ثروت و استفاده از سخنهاي عاقلانه دوستان خود است .
اگر خواب ببينيد عقابي شكار كرده ايد ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترين آرزوهاي خود خواهيد رسيد و بر دشمنان خود فاتح خواهيد شد و ثروت بي كراني بدست مي آوريد .

خوردن گوشت عقاب

اگر خواب ببينيد گوشت عقاب مي خوريد ، نشانه داشتن اراده اي قوی است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمي كند . شما به زودی صاحب ثروتی كلان خواهيد شد .
ديدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودی مقام وثروتی كه داريد از چنگتان در می آورند .
اگر خواب ببينيد به پشت عقابي سوار شده ايد ، نشانه آن است كه براي كسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمينی ناشناخته می رويد و به هدف خود دست می يابيد

نظرات