تعبیر دیدن خرگوش در خواب

1

تعبیر دیدن خرگوش در خواب

تعبیر خواب خرگوش : خرگوش حیوانی گیاه خوار است که زیبا و چابک و زادوولد بسیارمییکند و بیشتر غذای حیوانات شکارچی میشود. بیشتر معبران خرگوش را به زن و فرزند و یا مال کم تعبیر میگنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب گرفتن خرگوش , خوردن خرگوش ویا پوست خرگوش و … آماده کردایم.

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خرگوش از زنان بهره بیند.
دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود.

تعبیر خواب خرگوش محمد بن سيرين

محمد بن سيرين گوید : خرگوش به خواب ديدن بد است. اگر بيند خرگوش بگرفت يا كسي بدو عطا داد، دليل كه زني بد خواهد يا كنيزكي بد بخرد.
اگر بيند پوست خرگوش پوشيده بود يا از گوشت او مي خورد، دليل كه چيزي اندك از زن به وي رسد.
اگر بيند كه بچه خرگوش داشت، دليل كه او را حالي پيش آيد كه در او هيچ نباشد، جز رنج.

تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی

جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب، زنی پارسا و خاموش است. اگر کسی ببیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.
اگر ببیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال، او را مصیبتی رسد.
اگر ببیند گردن خرگوش را به سوی پشت در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

تعبیر خواب خرگوش ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خرگوش می‌خوری، یـعـنـی از زن‌ها به تو ارث و میراث می‌رسد،‌‌‌‌‌ و یا اینکه نعمت فراوانی به دست می‌آوری

تعبیر خواب خرگوش آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.
دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است. اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن خرگوش در خواب

  1. مسیحا گفت:

    سلام من خواب دیدم شوهرم میخواست بهم یه خرگوش سفید بده ولی من میترسیدم و فرار میکردم

نظرات