تفریحات

تعبیر دیدن خرس در خواب

0

تعبیر دیدن خرس در خواب

تعبیر خواب خرس : خرس ها حیواناتی تنومند و قدرتمند هستند. دیدن خرس در خواب به تعبیر معبران مختلف است . ولی اکثر معبران خرس را به مشکل و دشمن تعبیر میکنند.

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خرس، دشمنی است که پست و فرومایه و دزد و احمق می‌باشد،‌‌‌‌‌
اگر ببینی سوار خرس شده‌ای، یـعـنـی «پادشاه» تو را خوار و ذلیل می‌کند،
اگر ببینی گوشت خرس می‌خوری یا پوست آن را همراه خودت داری، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم می‌شوی.

تعبیر خواب خرس ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است.
اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود.
اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد.
اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

تعبیر خواب خرس مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.
اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.
اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید.
اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.

تعبیر خواب خرس آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

تعبیر خواب خرس لیلا برایت

لیلا برایت گوید : اگر در خواب يك خرس قطبى ببينيد، به اين معناست كه در امور عاشقانه‌ى خود شكست مى‌خوريد.

نظرات