تفریحات

تعبیر دیدن اسب در خواب

0

تعبیر دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب : اسب نشان قدرت , شکوه و بزرگی که در زمانهای قدیم از آن در رفت و آمد , بارکشی و مهمتر از همه در جنگ مورد استفاده قرار میگرفت. بسیاری از معبران تعبیر اسب را در خواب خوب میدانند.

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است، اول: عز و احترام، دوم: مقام و مرتبت، دوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی و عظمت، پنجم: خیر و بركت.

تعبیر خواب اسب حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرمایند : اگر ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری .
اگر ببینی اسبی را بدست آوردی یا کسی به تو داده است و سوارش شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری (البته نه به اندازه تعبیر اسب تازی).

همچنین بخوانید : تعبیر صدای حیوانات در خواب

تعبیر خواب اسب منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است.
نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.
اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است.
اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد.

سوار بودن بر اسب

سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. در صورتی که بیمار باشید.
نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود.
اجتماع اسبان نشان نزول باران است.

تعبیر خواب اسب ابن سیرین

تعبیر خواب اسب بالدار:

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، یعنی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب:

اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یعنی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای :

یعنی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد.

تعبیر خواب اسب رام و اهلی:

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.

تعبیر خواب اسب

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یعنی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

تعبیر خواب لگد زدن اسب:

اگر ببینی اسبی به تو لگد زده است، یعنی کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود.

اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری:

یعنی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری:

یعنی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.

اگر ببینی مانند اسب می‌روی:

یعنی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت.

تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.

تعبیر دیدن مدفوع و پهن اسب و گاو:

مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب اسب لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو مي گويد :
سفيد : لذت
سياه : مشکلات
اسبي که بر دو پاي خود به هوا بر ميخيزد : افتخار بزرگ
اسب سواري : آرزوهاي بر آورده شده
افتادن از اسب : ناراحتي زياد
اسب سرکش : مرگ
داراي يک اسب بودن : کاميابي
نعل کردن اسب : يک مقام ، يک موقعيت شغلي مهم
اسب مرده : کار زياد
اسب لاغر : مانع
سياه و سفيد : يک کار پر خطر
بالا رفتن بروي يک اسب : عزاداري

نظرات