تفریحات

تعبیر شنیدن صدای حیوانات در خواب

0

تعبیر شنیدن صدای حیوانات در خواب

تعبیر خواب صدای حیوانات در خواب به تعبیر معبران اسلامی و غربی فرق دارد . از این رو که صدا , صدای چه حیوانی باشد , صدای حیوان حلال گوشت باشد یا حرام گوشت. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر شنیدن صدای حیوانات در خواب را آماده کردایم.

تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیر خواب صدای حیوانات امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: شنیدن بانگ همه مرغان در خواب نیکو است، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت است. بانگ مار، زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که به جایی جدید خواهد رفت.

تعبیر خواب صدای حیوانات ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر اسبی صدا می کرد، دلیل که او بشارت رسد .

اگر بیند که شتر بانگ می کرد، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد.
اگر بیند گوسفندی بع بع می کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد.
اگربیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند.
اگر بیند آهو صدا می کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود.

شنیدن صدای پرندگان

اگر بیند شترمرغ بانگ می کرد، دلیل که خادم دلیل بیابد.
اگر صدای کرکس شنید ، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود.
اگر دید که آله (عقاب) صدا می کرد، دلیل که خبر پادشاه شنود.
اگر دید کبوتر بغ بغو می کرد، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود.
اگر صدای خروس شنید د، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود.
اگر دید کلاژه (نوعی کلاغ) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود.
اگر دید که جعل بانگ می کرد، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود.اگر صدای بوم (جغد) شنید ، دلیل همین است.

شنیدن صدای حیوانات وحشی

اگر بیند که خر عرعر می کرد، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود.
اگر بیند شیر نعره می کرد، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه.
اگر بیند پلنگ صدا می کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد.
اگر بیند یوز صدا می کرد، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید.
اگر دید گرگ زوزه می کشید بر دشمن ظفر یابد.
اگر بیند شغال بانگ می کرد، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان.
اگر صدای روباه شنید ، دلیل است که مردی دروغگو با وی مکر و حیله نماید.
اگر بیند گربه میومیو می کرد، دلیل که او را از دزد بیم بود.

شنیدن صدای پرندگان

اگر صدای فاخته در خواب شنید ، دلیل که خبر دروغ شنود.
اگر دید که تذرو بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی با جمال شنود.
اگر صدای طاووس شنید ، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود.
اگر دید که کلنگ (مرغی شبیه لک لک) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی درویش شنود.
اگر صدای لک لک بشنود ، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود.
اگر دید کبک بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی نیکو شنود. اگر دید بانگ کبکان می شنود، دلیل که خبر زنی مستور شنود.
اگر دید بانگ کلاغ می شنود، دلیل که خبر مردی حرام خواره شنود.
اگر صدای گنجشک بشنود خبر خوش شنود.
اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می کرد، دلیل همین است.
اگر صدای مرغ آبی شنود، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند که بط (مرغابی) بانگ می کرد، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود.
اگر صدای بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد.

تعبیر خواب صدای حیوانات منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب عرعر دو نوع است. اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت است. صدای الاغ در خواب ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام های رکیک تعبیر کرده اند.
اگر صدای عرعر را بشنوید و الاغ صاحب صدا را نبینید کسی یا کسانی پشت سر شما حرف می زنند و بد می گویند.
اگر صدای عرعر بشنوید و الاغ را ببینید کسی به شما دشنام می دهد و سخنان زشت بر زبان می آورد.
اما درخت عرعر انسانی است باطل و بیهوده و غیر مفید. اگر در خواب درخت عرعر دیدید با چنین انسانی برخورد خواهید داشت اگر درخت عرعر را در خانه خود دیدید که قبلا چنین درختی آن جا نبود مهمانی از این دست به شما وارد می شود.

تعبیر خواب صدای حیوانات جابرمغربی

جابرمغربی گوید: اگر بیند از آسمان یا از زمین یا از هوا بانگ سهمگین می آید، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت پادشاه کند و هر چند معتبر خیر و شر بود.

نظرات