تعبیر دیدن کیسه (گونی) در خواب

0

تعبیر دیدن کیسه (گونی) در خواب

تعبیر خواب کیسه : کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين که چيزي درون آن باشدکه تعبيرش نسبت به محتواي آن تغيير مي کند . معبران قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگر در خواب بينيد کيسه اي پاره همراه داريد راز شما فاش مي شود . اگر ببينيد کيسه اي داريد که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نيک خود را به زحمت حفظ مي کنيد . در این قسمت از تعبیر خواب از معبران بزرگ تعبیر های مرتبط را آورده ایم . لطفا ملاحظه فرمایید:

تعبیر خواب کیسه

تعبير خواب کیسه امام جعفر صادق (ع)

ديدن كيسه تهي در خواب بر سه وجه است.

اول: تن مردم.

دوم: راز پنهان.

سوم: درويشي.

تعبير خواب کیسه محمد بن سيرين

اگر بيند كيسه درم و دينار يافت، دليل است به قدر آن معيشت و روزي بر وي فراخ شود. اگر كيسه را تهي بيند، تاويل به خلاف اين است و بعضي گويند اجلش نزديك است.

تعبير خواب کیسه ابراهيم کرماني

اگر بيند كيسه با درم ضايع شد، دليل است كسي آن را پند دهد و نشنود. اگر بيند كيسه او گشوده بود و درم ها بريخت، دليل است از خصومت برهد.

تعبير خواب کیسه منوچهر مطيعي تهراني

کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين که چيزي درون آن باشدکه تعبيرش نسبت به محتواي آن تغيير مي کند . معبران قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگر در خواب بينيد کيسه اي پاره همراه داريد راز شما فاش مي شود . اگر ببينيد کيسه اي داريد که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نيک خود را به زحمت حفظ مي کنيد . کيسه سوراخ بيماري است از ضرر و زيان نيز خبر مي دهد.

تعبیر خواب کیسه جابر مغربی

اگر درخواب کیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او آشکار شود. اگر دید کیسه دریده را دوخت، دلیل که رازش پوشیده بماند.

نظرات