تفریحات

تعبیر دیدن یاقوت در خواب

0

تعبیر دیدن یاقوت در خواب

تعبیر خواب یاقوت : اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.

تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب ياقوت محمدبن سيرين

ياقوت درخواب زن بود يا كنيزك. اگر ياقوت سرخ بيند يا سبز زني بود خوب منظر. اگر زنش حامله باشد دختر زايد با جمال. اگر ياقوت يافت حاجتش روا شود. اگر بيند ياقوت بي حد داشت مال بسيار يابد.

تعبیر خواب یاقوت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.

تعبیر خواب یاقوت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود. ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که سر راه شما قرار مي گيرد. چنانچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد با زني صاحب جمال ازدواج مي کند و اگر مردي که ازدواج کرده ببيند، همسرش باردار مي شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختري صاحب جمال به دنيا مي آورد.

اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.

تعبیر خواب یاقوت لوک اويتنهاو

ياقوت : خوشبختي براي شما و خانواده اتان

تعبیر خواب یاقوت آنلي بيتون

ديدن ياقوت در خواب ، علامت آن است كه در امور كار و تجارت و همين طور در امور عاشقانه اقبال مي آوريد .
اگر زني خواب ببيند ياقوت خود را گم كرده است ، علامت آن است كه نامزدش نسبت به او بي تفاوت مي گردد .
اگر در خواب ياقوتى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بخت و اقبال به شما روى خواهد كرد. اگر در خواب ياقوت ارغوانى ببينيد، علامت آن است كه به هدف خود مى‏رسيد. مشاهده‏ى ياقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است.

اگر در خواب ياقوت زردى هديه بگيريد، به اين معنا است كه دل بسته‏ى جنس مخالف خواهيد شد. مشاهده‏ى ياقوت كبود در خواب، به معناى كسب ثروت است. اگر در خواب ياقوتى را گم كنيد، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار مشكل مى‏شويد.
ديدن ياقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت . تعبير اين خواب براي زنان ، علامت آن است كه عاقلانه مردي را براي زندگي انتخاب خواهند كرد .

تعبیر خواب یاقوت ليلا برايت

پيداكردن ياقوت كبود در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب خود باشيد.

نظرات