آموزش تصویری بافت شال و کلاه اسموکینگ با نقشه بافت +تصاویر

0

آموزش تصویری بافت شال و کلاه اسموکینگ برای بچه ها و بزرگسال زنانه و مردانه را در این بخش از مجله حرف تازه برای شما آماده کردیم تا برای فصل زمستان امسال برای خانواده و خودتان ببافید.

آموزش تصویری بافت شال و کلاه اسموکینگ با نقشه بافت +تصاویر

طرز بافت شال و کلاه اسموکینگ

برای بافت این مدل از بافت اسموگینگ استفاده کنید که در همین مطلب الگو و نقشه بافت اسموکینگ را برای مشا توضیح دادیم.

۱- پایه این بافت ۲ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو است .

۲- رج اول : ۲ دانه از رو + ۲ دانه از زیر +۲دانه از رو … تا آخر رج

۳- رج دوم : ۲ دانه از زیر + ۲دانه از رو +۲ دانه از زیر … تا آخر رج

۴- رج سوم : مثل رج اول

۵- رج چهارم : دانه اول که حاشیه است را برداشته و میل سمت راست را از سمت جلو بین دانه ۶ و ۷ فرو کنید و نخ را از پشت ۶ دانه رد کرده دور میل بپیچید و آن را از داخل فاصله دانه ۶ و ۷ بیرون بکشید
۶- این حلقه را روی میل سمت چپ بزارید و با اولین دانه روی میل سمت چپ از زیر یکی کنید ، ۱ دانه از زیر + ۲ دانه از رو + ۲دانه از زیر + ۲دانه از رو ، دوباره این کار را برای ۶ دانه بعدی تکرار میکنیم تا آخر رج

۷- رج پنجم : مثل رج اول

۸- رج ششم : مثل رج دوم

۹- رج هفتم : مثل رج اول

۱۰- رج هشتم : دانه حاشیه را برداشته ، ۲دانه از زیر + ۲دانه از رو ، میل سمت راست را از سمت جلو بین دانه ۱۱ و ۱۲ فرو کنید و نخ را از پشت ۶ دانه رد کرده دور میل بپیچید و آن را از داخل فاصله دانه ۱۱ و ۱۲ بیرون بکشید
۱۱- این حلقه را روی میل سمت چپ بزارید و با اولین دانه روی میل سمت چپ از زیر یکی کنید ، ۱ دانه از زیر + ۲ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۲ دانه از رو … این کار را تا ۵ دانه مانده به آخر رج تکرار کنید

۱۲- در تمام طول بافت این ۸ رج تکرار میشوند

نکته : برای نمونه بافت و یادگیری مدل ۳۲ دانه میتوانید سر بیاندازید

 

فیلم آموزش بافت شال و کلاه اسموکینگ

آموزش بافت مدل اسموکینگ

۱- پایه این بافت دودانه از زیر ،۲دانه از رو است.
۲- رج اول: ۲دانه ازرو، دودانه از زیر ،۲دانه از رو، ………..تا اخر رج

۳- رج دوم: ۲دانه از زیر ،۲دانه ازرو……….تا آخررج

۴- رج سوم:مثل رج اول
۵- رج چهارم:دانه اول که حاشیه است را برداشته و میل سمت راست را از سمت جلو بین دانه ۶و۷ فرو کنیدو نخ را از پشت ۶دانه رد کرده دور میل بپیچید وان را از داخل فاصله دانه ۶و۷ بیرون بکشید
۶- این حلقه راروی میل سمت چپ بزارید و با اولین دانه روی میل سمت چپ از زیر یکی کنید،یک دانه از زیر ،۲دانه از رو،۲دانه از زیر ،۲دانه از رو.دوباره این کار راروی ۶ دانه بعدی تکرار میکنیم.تا آخر رج…..

نقشه بافت اسموکینگ

۷- رج پنجم:مثل رج اول ببافید.
۸- رج ششم: مثل رج دوم ببافید.

۹- رج هفتم: مثل رج اول ببافید.
۱۰- رج هشتم: دانه حاشیه رابرداشته ،۲دانه از زیر ،۲دانه از رو، میل سمت راست را از سمت جلو بین دانه۱۱و۱۲فرو کنید و نخ را از پشت ۶دانه رد کرده دور میل بپیچید وان را از داخل فاصله دانه ۱۱و۱۲بیرون بکشید

۱۱- این حلقه راروی میل سمت چپ بزارید وبااولین دانه روی میل سمت چپ از زیر یکی کنید،یک دانه از زیر ،۲دانه از رو،۲دانه از زیر ،۲دانه از رو……این کار تکرار میشه تا۵دانه مانده به اخر رج تکرار کنید. این ۸ رج تکرار می شوند.

 

نظرات