تعبیر خواب حرف ک

تعبیر دیدن کفن و پارچه کفن در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن کفن و پارچه کفن در خواب چیست؟

تعبیر دیدن کفن و پارچه کفن در خواب چیست؟ تعبیر خواب کفن در حالت های کفن کردن مرده، کفن سیاه، کفن خونی، کندن و پاره کردن کفن مرده و پارچه سفید کفن و دوختن کفن... به روایت بزرگان و معبران اسلامی و غربی را در مجله حرف تازه میخوانید. با ما ...

تعبیر دیدن کنگر در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن کنگر در خواب چیست؟

تعبیر دیدن کنگر در خواب چیست؟ تعبیر خواب کنگر به مال دزدی تعبیر شده, برای تعبیر دیدن کندن و "چیدن کنگر "و "خوردن و پاک و پختن کنگر" را در حالت های مختلف از دیدگاه های تعبیر گران خواب مشهور دنیا چون ابن سیرین و حضرت یوسف و مطیعی تهرانی و ...

تعبیر دیدن کشک در خواب

0
تعبیر دیدن کشک در خواب

تعبیر دیدن کشک در خواب تعبیر خواب کشک و دیدن سابیدن و خوردن کشک در خواب و تعبیر خرید و فروش کشک و... از دیدگاه تعبیرکنندگان مشهور خواب در مجله حرف تازه بخوانید منوچهر تهرانی: دیدن کشک در خواب خوب نیست . اگر خواب ببینیم کشک می خوریم به معنای غم است سابیدن کشک ...

تعبیر خواب کله پاچه و تعبیر خوردن کله پاچه در خواب

0
تعبیر خواب کله پاچه و تعبیر خوردن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه و تعبیر خوردن کله پاچه در خواب تعبیر خواب کله پاچه خام و پخته را در این بخش از سایت حرف تازه برای کاربران محترم از دیدگاه ها و منابع گوناگون با بیان خوردن هر کدام از اعضا مانند پاچه و چشم و مغز و دیگر اعضای ...

تعبیر دیدن کاسه در خواب

0
تعبیر دیدن کاسه در خواب

تعبیر دیدن کاسه در خواب تعبیر خواب کاسه : کاسـه از جمله وسایلی است که انسان از ابتدا تا کنون از آن استفاده کرده و خواهد کرد معبران تعابیر گوناگونی برای دیدن کاسـه در خواب دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیـر خواب کاسه را آماده کردایم. جالب ...

تعبیر دیدن کنه در خواب

0
تعبیر دیدن کنه در خواب

تعبیر دیدن کنه در خواب تعبیر خواب کنه : کـنه موجودی است که به میزبان میچسبد و از خون آن استفاده میکند تا زندگی کند. برعکس بیداری دیدن کنه در خواب بد تعبیر نشده است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعـبیر خواب کنـه را آماده کردایم. در باور ...

تعبیر خواب کمک خواستن در خواب

0
تعبیر خواب کمک خواستن در خواب

تعبیر خواب کمـک خواستن در خواب تعبیر خواب کمک خواستن : کمک خواسـتن در خواب متفاوت است زمانی است که فرد در خواب میبیند که به کمـک نیاز دارد و از دیگران کمـک میخواهد. و یا از خدا کمک میخواهد که این نوع خواب بیشتر به دعا کردن فرد و رازو ...

تعبیر خواب دیدن کباب در خواب

0
تعبیر خواب دیدن کباب در خواب

تعبیر خواب دیدن کباب در خواب تعبیر خواب کباب : کباب یکی از غذاهای پرطرافدار در بین افراد است. ولی آیا دیدن کباب در خواب تعبیر خوبی دارد یا نه ؟ تعابیر معبران برای کباب متفاوت است و بستگی به نوع خواب دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر کچل شدن در خواب

0
تعبیر کچل شدن در خواب

تعبیر کچل شدن در خواب تعبیر خواب ریزش مو : کمتر کسی هست که به ریزش موهایش حساس نباشد, شاید در خواب ببینید که موی سر شما شروع به ریختن میکند و شما کچل میشوید. به تعبیر بسیاری از معبران کچل شدن در خواب خوب است و جای نگرانی برای بیننده ...