تعبیر خواب حرف ب

تعبیر بوسیدن در خواب

0
تعبیر بوسیدن در خواب

تعبیر بوسیدن در خواب تعبیر خواب بوسیدن : بوسیـدن به تعبیر بسیاری از معبران خوب تعبیر میشود و بیشتر به سود و منفعت تعبیر میشود و جای نگرانی برای بیننده خواب وجود ندارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب بوسه را آماده کردایم. در زندگی بوسیدن برای ...

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

0
تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب تعبیر خواب بالش : خوابهایی هستند که فرد در آن بالشت و لحاف خود را در آن میبیند . معبران تعابیر جالبی برای بالشت دارند. بالـش یا بالشت وسیله‌ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا ...

تعبیر خواب افتادن در باتلاق

0
تعبیر خواب افتادن در باتلاق

تعبیر خواب افتادن در باتلاق تعبیر خواب باتلاق : خوابهایی هستند که فرد در آن میبیند که در باتلاق افتاده است و یا نمایی از یک منطقه باتلاقی را میبیند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب باتلاق را آماده کردایم.بعضی از افراد هستند که در خواب ...

تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست

0
تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست

تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست تعبیر خواب بیضه : بیضه که خایه یا تخم نیز نامید میشود غده جنسی که در تمام پستانداران نر وجود دارد. بیشتر معبران دیدن خابه بیضه را خوب تعبیر کردند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بیضـه را آماده ...

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

0
تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب تعبیر خواب بینی : تعبیرگران بینی را به شکلهای گوناگون تعبیر میکنند. تعبیر خواب بیـنی بسیار جالب است و بستگی به نوع خواب بیننده خواب دارد. برای تعبیر این خواب باید به جزئیات خواب نیز توجه کرد. ما در این بخش برای شما تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن باغچه در خواب

0
تعبیر دیدن باغچه در خواب

تعبیر دیدن باغچه در خواب تعبیر خواب باغچه : تمام زیبای حیاط را میتوان با باغچه خلاصه کرد. باغچه های زیبا در حیاط باعث شادابی و افزایش روحیه میشود. در معماری سنتی ایرانی، در وسط حیاط مرکزی ساخته می‌شده‌است و یک طبقه در داخل زمین فرومی‌رفته‌است در این قسمت گل و ...

تعبیر دیدن بهشت در خواب

0
تعبیر دیدن بهشت در خواب

تعبیر دیدن بهشت در خواب تعبیر خواب بهشت : بهشت دیدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی خوب تعبیر میشود. بیشتر معبران بهشت را به شادی و آرامش در طول زندگی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بهشت را آماده ...

تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

0
تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

تعبیر دیدن صحرا (کویر) در خواب تعبیر خواب صحرا : بسیاری از افراد هستند که از دیدن صحرا یا بیابان در خوابشان میپرسند , صحرا سرزمین گسترده‌ای است و نوعی از منطقه خشک و کم‌ باران که به خاطر بارندگی سالیانه کم دارای پوشش گیاهی کمی دارد برای تعبیر دیدن بیابان ...

مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

0
مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب مریض شدن : بیماری و مریض شدن در خواب تعبیرهای مختلفی دارد و به تعبیر معبران اسلامی و غربی بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بیماری (مریض) شدن را ...

تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

0
تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب تعبیر خواب زایمان : بدنیا آمدن بچه باعث خوشحالی و شادی پدر و مادر میشود. بسیاری از معبران بچه دار شدن را خوب میدانند و جای نگرانی برای بینند خواب نمیدانند, بغیر از حاملگی مرد.تعبیر خواب زایمان امام صادق (ع) امام صادق (ع) فرماید: تعبیر ...

x