تعبیر خواب آتش سوزی به چه معناست

0

در این پست می توانید تعبیر خواب درباره آتش و تعبیر خواب آتش زدن و تعبیر خواب دیدن آتش زدن و تعبیر خواب آتش سوزی و تعبیر خواب آتش گرفتن و تعبیر خواب آتش گرفتن خانه را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی

۱- تعبیر خواب آتش سـوزی این است که زندگی پر خطری دارید و اینکه شما بیش از حد محتاط هستید. این خواب شما را تشویق می کند که طرز فکر خود را تغییر دهید و با شجاعت پیش بروید.
۲- تعبیر آتش سوزی بزرگ در خواب نشانه موفقیت های بزرگ در پروژه های فعلی تان است.
۳- تعبیر خواب آتش سوزی در شهر نشان دهنده ویرانی و از بین رفتن تعاملات اجتماعی است.
۴- خواب یک آتش سوزی که خارج از کنترل است، هشدار وقوع یک اتفاق بزرگ است.تعبیر خواب آتش سوزی : ۴۷ نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش

اگر در خواب آتشی سوزان ببینید که به شما آسیب می رساند یعنی: شما زودجوش و تند خو هستید، خلق و خوی شما غیر قابل کنترل شده است. قبل از آن که به خودتان یا شخص دیگری آسیب برسانید سعی کنید رفتارهای خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب آتش سوزی

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، یـعـنـی به «پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی.

تعبیر خواب آتش سوزی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی به تو گفتند کنار آتش خودت را گرم کن، یـعـنـی مال و اموال را حفظ می‌کنی تا دچار فقر و تنگدستی نشوی .

تعبیر خواب آتش سوزی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

اگر در خواب ببینید که شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید نشانه آنست که اطرافیان ، شما را خیلی دوست دارند

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه

اگر در خواب ببینید خانه شما آتش و شما در خانه هستید یعنی: امکان دارد درگیر یک دعوای خانوادگی شوید. اگر شما از دور نظاره گر آتش سوزی خانه تان باشید یعنی: شما نیاز به تحولاتی درونی دارید و باید بیشتر به فکر اعضای خانواده خود باشید. اگر در خواب خانه شما آتش گرفته بود و سعی در خاموش کردن آن داشتید، این خواب شور و عشق شما نسبت به خانوادتان را نشان می دهد.

تعبیر خواب آتش سوزی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، اگر آن آتش در حال خاموش شدن است و نورش کم می‌شود، یعنی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت، و یا چنانچه ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یعنی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

نظرات