ticket

تعبیر خواب

تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن)

0
تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن)

تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن) تعبیر خواب ساختمان سازی : همانگونه که در بیداری ساختن و آباد کردن خوب است و انسان با آباد کردن احساس آرامش و خوشحالی میکند , بیشتر معبران ساخت و ساز را در خواب خوب میدانند و جای نگرانی برای بیینده خواب وجود ...

تعبیر دیدن ادرار کردن در خواب

0
تعبیر دیدن ادرار کردن در خواب

تعبیر دیدن ادرار کردن در خواب تعبیر خواب ادرار کردن : ادرار کردن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران بستگی به جا و مکان ان فرق دارد . و آیا ادرار کردن خود را در خواب ببینید یا دیگران را. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای ...

تعبیر دیدن زخم در خواب

0
تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر دیدن زخم در خواب تعبیر خواب زخم : شاید برایتان پیش بیایید که در خواب زخمی شوید یا خواب زخم شدن قسمتی از بدنتان را ببینید. تعبیر خواب زخم بستگی به دیدن نوع زخم دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر دیدن زخم در ...

تعبیر دیدن دعوا کردن در خواب

4
تعبیر دیدن دعوا کردن در خواب

تعبیر دیدن دعوا کردن در خواب تعبیر خواب دعوا : دعوا کردن و یا بگومگو کردن در خواب به تعبیر معبران مختلف است. ما در این بخش برای شما تعبیر خواب دعوا کردن را آماده کردایم. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از ...

تعبیر دیدن جن و پری در خواب

1
تعبیر دیدن جن و پری در خواب

تعبیر دیدن جن و پری در خواب تعبیر خواب جن : برخی معبران دیدن جن در خواب را خوب و برخی آن را دشمن میدانند . تعبیر خواب جن و پری با هم فرق دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب جن و پری را برای ...

تعبیر دیدن خندیدن در خواب

1
تعبیر دیدن خندیدن در خواب

تعبیر دیدن خندیدن در خواب تعبیر خواب خنده : به تعبیر برخی معبران اسلامی و معبران غربی خنده در خواب بستگی به شدت آن دارد . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خنده را آماده کردایم. تعبیر خواب خنده امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ...

تعبیر دیدن پسر در خواب

0
تعبیر دیدن پسر در خواب

تعبیر دیدن پسر در خواب تعبیر خواب پسر : دیدن پسر در خواب به تعبیر معبران غربی با معبران اسلامی متفاوت است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پسر را برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب پسر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند که اگر ...

تعبیر دیدن دختر در خواب

3
تعبیر دیدن دختر در خواب

تعبیر دیدن دختر در خواب تعبیر خواب دختر : دیدن دختر و یا دختردار شدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی به خیر و شادی و زیادتی روزی است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دختر را آماده کردایم. تعبیر خواب دختر امام صادق ...

تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب

0
تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب

تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب تعبیر خواب قبر : بسیاری از انسانها بطور طبیعی از قبر یا قبرستان میترسند . در تعبیر خواب بسیاری از تعبیرگران آمده است که قبر محدودیت یا زندانی کردن است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قبر ...

تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

0
تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب تعبیر خواب شکستن دندان : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب دندانهایتان را ببینید ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دندان و دندان شکسته را آماده کردایم. اول از همه باید بدانید که تمامی خوابهایی ...