تفریحات

تعبیر دیدن خوک در خواب

1

تعبیر دیدن خوک در خواب

تعبیر خواب خوک : ما که خوکها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می شناسیم, در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گِل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. از این رو تعبیر خواب خوک نیز زیاد خوب نیست. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب خوک را آماده کردایم.

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک يوسف نبی عليه السلام

يوسف نبی عليه السلام فرماید: ديدن خوک به ظالمی حاجتی افتد و به وی زيانی رسد.

تعبیر خواب خوک محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: خوك درخواب مردي است به قوت و توانگر، لكن دون همت و بي خبر است و خوك خانگي مرد است فراخ دل، لكن پليد و بدفعل باشد و بي دين و بي ديانت است.
اگر بيند كه خوكان را در جايگاهي نگاه داشت و رها نمي كرد كه پراكنده شوند، دليل است مال بسيار از حرام جمع كند.

تعبیر خواب خوک جابر مغربي

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه با خوك صحرائي جنگ مي كرد، دليل است كه با مهتري دون و ستمگر او را خصومت افتد.
اگر بيند موي خوك يا پوست يا استخوان او داشت، دليل كه بر قدر آن مال حلال يابد.

تعبیر خواب خوک ابراهيم کرمانی

ابراهيم کرمانی گوید: مخالطت كردن با خوك دنيا را نيكو است و دين را بد است و ديدن بچه خوك درخواب غم است و خوردن شير وي در خواب مصيبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود.
اگر بيند كه گوشت خوك مي خورد، دليل كه مال حرام خورد.
اگر بيند كه خوكان را از جائي به جائي مي برد، دليل است احوال دنياي او نيكو شود، ليكن دينش بد گردد.

با خوکان گشتن

اگر بيند در ميان خوكان مي گرديد، دليل كه خرم گردد، به جهت مالي كه او را از ظلم حاصل شود.
اگر بيند كه در ميان خوكان نشسته بود، دليل است بر دشمن غالب شود و بزرگي يابد.
اگر بيند كه خوك از پس پشت وي درآمد و از پيش او بيرون شد، دليل كه مرادي پليد و زشت او را حاصل شود.
اگر بيند كه پوست خوك كسي به وي داد، دليل كه مال حرام يابد.
اگر بيند كه شبان خوك بود، دليل است بر گروهي بدفعل بد ديانت مهتر و فرمانروا شود.

تعبیر خواب خوک آنلي بيتون آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگي و شغل شما دگرگونيهايي ايجاد مي شود.
ديدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پيدا مي كنيد .
ديدن ماده خوك و خوكهاي تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهاي خود پيشرفت خواهيد كرد .
شنيدن صداي خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسي احساس نوميدي خواهيد كرد .
اگر خواب ببينيد به خوكها غذا مي دهيد . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصي شما افزوده خواهد شد .

خريد و فروش خوک

اگر خواب ببينيد خوك خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه با انجام كارهايي دشوار ، ثروت قابل ملاحظه اي گرد مي آوريد .
ديدن خوكي چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفيقي مطلوب در زندگي خواهيد داشت .
اگر خواب ببينيد خوكي در گل و لاي حركت مي كند ، علامت آن است كه معاشريني مردم آزار خواهيد داشت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه دوستي حسود ولي ثروتمند خواهد يافت.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن خوک در خواب

  1. عبدالقدیر گفت:

    من خواب دیدم که به دیدن یکی از دوستان ام که از زیارت حج آمده بود می رفتم که در راه دو تا چوچه خوک پشتم دویدن و صدایشان از سگ بود اما من از پیش ایشان گریختم و بیدار شدم…. لطفآ تعبیر اش را برایم بفرستید تشکر

نظرات