ولادت حضرت رقیه در سال 1400

تاریخ و روز ولادت حضرت رقیه در ماه شعبان چندم است؟

0
تاریخ و روز ولادت حضرت رقیه در ماه شعبان چندم است؟

ولادت و تولد حضرت رقیه در ماه شعبان بنا به گفته برخی منابع 17 شعبان و برخی نیز 23 شعبان مشخص شده است. در ادامه تاریخ و روز ولادت حضرت رقیه در ماه شعبان و تاریخ و روز ولادت حضرت رقیه در سال 1400 را برای شما توضیح میدهیم. تاریخ و ...