تفریحات

همسر زهرا خاتمی راد

بیوگرافی و عکس های زهرا خاتمی راد مجری و همسرش محمد بلخاری

0
بیوگرافی و عکس های زهرا خاتمی راد مجری و همسرش محمد بلخاری

بیوگرافی و عکس های زهرا خاتمی راد مجری و همسرش محمد بلخاری زهرا خاتمی راد مجری تلویزیون است که تاکنون برنامه هایی چون تصویر زندگی و دخترانه و ... را بر عهده داشته است. در ادامه با بیوگرافی کامل شخصی و خانواده و همسر و عکس های اینستاگرام و سوابق و اجراها ...