هزینه های مهاجرت

مهاجرت چیست و چگونه می توان مهاجرت کرد؟

0
مهاجرت چیست و چگونه می توان مهاجرت کرد؟

مهاجرت چیست؟ برای دریافتن این که مهاجرت چیست، تعریف واژگانی آن در فرهنگ میرزا علی‌اکبر خان نفیسی، ناظم الاطباء، می تواند نخستین گام باشد: «ترکِ دوستان و خویشان یا فرار از ظلم و تعدی برای زندگی و اقامت در جای دیگر.» اما اگر از یک حقوقدان بپرسید تعریف سیاسی، حقوقی مهاجرت ...