هادی مطر

هادی مطر ضارب سلمان رشدی نویسنده مرتد کیست؟ بیوگرافی و عکس

9
هادی مطر ضارب سلمان رشدی نویسنده مرتد کیست؟ بیوگرافی و عکس

هادی مطر ضارب سلمان رشدی نویسنده مرتد کیست؟ بیوگرافی و عکس بیوگرافی هادی مطر ضارب سلمان رشدی هادی مطر ضارب سلمان رشدی متولد سال 1998 و 24 سال سن دارد. در ادامه بیوگرافی هادی مطر ضارب و عامل حمله به سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی  همراه با سوابق و عکس ...