تفریحات

نوشتن شکواییه

تنظیم دادخواست و شکواییه فوری

0
تنظیم دادخواست و شکواییه فوری

بر اساس استدلال‌های فوق، هر نوع افترا، توهین و… در هنگام تنظیم مندرجات یک اظهارنامه می‌تواند عواقب ناخوش‌آیندی برای شما به همراه داشته باشد. استفاده از الفاظی مثل : "دزدی کرده‌ای" "کشته‌ای" "خراب کرده‌ای" و غیره که معمولا در خصوص دعاوی مطرح می‌شود که هنوز در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده ...