نوشتن اسم زنان در آگهی ترحیم ممنوع شد

ماجرای ممنوعیت نوشتن اسامی زنان در آگهی ترحیم چیست؟ و آیا صحت دارد؟

0
ماجرای ممنوعیت نوشتن اسامی زنان در آگهی ترحیم چیست؟ و آیا صحت دارد؟

ماجرای ممنوعیت نوشتن اسامی زنان در آگهی ترحیم چیست؟ و آیا صحت دارد؟ خبری مبنی بر نوشتن اسامی زنان در آگهی ترحیم ممنوع شد از ساعاتی پیش در برخی رسانه ها در حال انتشار است که با واکنش های متفاوتی در برخی شبکه های اجتماعی همراه بوده است. طی روزهای گذشته نامه ...