نحوه پرداخت وامهای بانکی بعد از تعویق

تعویق پرداخت اقساط بانکی تا ۳ ماه بعلت کرونا + نحوه پرداخت بعد از تعویق

0
تعویق پرداخت اقساط بانکی تا ۳ ماه بعلت کرونا + نحوه پرداخت بعد از تعویق

تعویق پرداخت اقساط بانکی تا 3 ماه بعلت کرونا + نحوه پرداخت بعد از تعویق تعویق پرداخت اقساط بانکی تا 3 ماه به علت کرونا طی ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت و ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه و کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود. جزئیات تعویق سررسید اقساط ...