محکومیت عیسی آل کثیر

ماجرای ولی خرسندی و عیسی آل کثیر چیست و علت شکایت و محکومیت آل کثیر

1
ماجرای ولی خرسندی و عیسی آل کثیر چیست و علت شکایت و محکومیت آل کثیر

ماجرای ولی خرسندی و عیسی آل کثیر چیست و علت شکایت و محکومیت آل کثیر در پرونده شکایت ولی خرسندی از عیسی آل کثیر بازیکن باشگاه پرسپولیس، آل کثیر با قطعیت دادنامه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 40 میلیون ریال بابت اصل حق کارگزاری به علاوه مبلغ 84 میلیون و ...