مجریگری پژمان جمشیدی

زمان پخش و معرفی برنامه پیشگو با اجرای پژمان جمشیدی + مهمانان

0
زمان پخش و معرفی برنامه پیشگو با اجرای پژمان جمشیدی + مهمانان

زمان پخش و معرفی برنامه پیشگو با اجرای پژمان جمشیدی + معرفی مهمانان و روز و ساعت پخش، برنامه پیش گو برنامه جدید تلویزویون با اجرای پژمان جمشیدی به زوردی از شبکه اینترنتی و خانگی از اردیبهشت 1400 پخش میشود که در ادامه به معرفی و آشنایی با «برنامه جدید ...