arongroups

متن درباره روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

متن درباره روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان + عکس نوشته

0
متن درباره روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان + عکس نوشته

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان : ا توجه به خشونت هایی که در سطح دنیا علیه زنان به وجود آمده است، از سال 1981 روز 25 نوامبر که امسال مصادف با 4 آذر 1401 را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرده اند. تا حقوق برابر ...