فیلم تیرباران برومند نجفی

فیلم ماجرای قتل و تیرباران برومند نجفی توسط پدر مقتول و واکنشها را ببینید

0
فیلم ماجرای قتل و تیرباران برومند نجفی توسط پدر مقتول و واکنشها را ببینید

فیلم کامل لحظه تیراندازی و قتل و تیرباران برومند نجفی با کلاشینکف توسط پدر مقتول جلوی دادگاه و واکنش ها را ببینید در ماجرای کامل فیلم تیرباران برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی و کشتن او توسط پدر یوسف فلاحی مقابل دادگاه همراه جزویات از زبان ماجرا در ادامه از مجله ...