فیس تو فیس سجاد غریبی و گوریل قزاقستانی

فیلم کامل ماجرای هالک ایرانی و گوریل قزاقستانی از رجزخوانی تا درگیری را ببینید

0
فیلم کامل ماجرای هالک ایرانی و گوریل قزاقستانی از رجزخوانی تا درگیری را ببینید

ماجرای کامل فیلم سجاد غریبی هالک ایرانی و گوریل قزاقستانی از درگیری تا کف گرگی خوردن و واکنش ها را ببینید در فیلم فیس تو فیس و چهره به چهره شدن سجاد غریبی و آلمات معروف به گوریل قزافستانی و و فیلم کامل درگیری و کتک خوردن سجاد غریبی هالک ...