فروشگاه های اینترنتی فروش برنج و روغن و شکر

آدرس سایت و فروشگاه های اینترنتی فروش مجازی برنج و روغن و شکر با نرخ دولتی

0
آدرس سایت و فروشگاه های اینترنتی فروش مجازی برنج و روغن و شکر با نرخ دولتی

آدرس سایت و فروشگاه های اینترنتی فروش مجازی برنج و روغن و شکر با نرخ دولتی عرضه و فروش مجازی برنج، روغن و شکر با نرخ مصوب دولتی در سامانه بازارگام از 4 آذر 1400 آغاز شد و متقاضیان می توانند با مراجعه به به سامانه بازارگام و سایت های اینترنتی ...